Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Přednáškový cyklus 2018

Přednášky | 8.2., 12.4., 14.6., 13.9. a 13. 11. vždy od 18 hod. | Jenštejnský dům, Husovo nám. 87, Beroun

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU!!!

Přednáška „Konec nadějí pražského jara 1968″ se z termínových důvodů NEUSKUTEČNÍ dne 8. 11., jak bylo původně avizováno.
NOVÝ TERMÍN JE ÚTERÝ 13. LISTOPADU OD 18 hod.
Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Tradiční přednáškový cyklus pořádaný v Muzeu Českého krasu je v tomto roce přizpůsoben řadě významných výročí, která se váží k českým a československým dějinám moderní éry. Každá z přenášek bude navíc doplněna předměty z muzejních sbírek, které spolu s krátkým výkladem pomohou dotvořit plastický obraz o předkládaném tématu a době.

V tomto ohledu je cyklus v roce 2018 orientován převážně historicky a politologicky, a tomuto zaměření je rovněž přizpůsoben výběr referentů z akademických pracovišť. Tematická zaměření jednotlivých vystoupení propojuje, jak obecnou základní informaci o významu zlomových událostí a jejich dopadu na rozvoj českého politického, právního a sociálního vývoje, tak specifický přístup vycházející ze zájmu a specializace jednotlivých referentů. Přednášky představují chronologicky posloupnou řadu, v níž přední znalci přibližují události zlomových let 1848 – 1918 – 1938 – 1948 – 1968. V tomto časovém rozpětí pokrývají základní milníky historického vývoje české společnosti od počátečních modelů moderního politického vývoje (1848), přes aplikaci moderních demokratických struktur v roce 1918, až po jejich kolapsy systému (1938 a 1948) a neúspěchu o jeho oživení (1968).

Jednotlivé přednášky

8. 2. 2018 od 18 hod.

Přednáška: „Dědictví revoluce 1848/49 a berounská samospráva“

Revoluce uprostřed 19. století přinesla mnoho změn. Vznikla česká politická reprezentace, česko-německý konflikt se rozhořel naplno, rolník se zbavil poddanství, státní úředník převzal agendu bývalých vrchnostenských úředníků a etablovala se moderní liberální městská a venkovská samospráva. Právě působení této druhé koleje veřejné správy (vedle státní správy) v krizových momentech (povodeň v roce 1872 a útěk starosty z města o dva roky později) budou náplní této přednášky.

přednášející: prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., Ústav českých dějin FF UK, Praha

12. 4. 2018 od 18 hod.

Přednáška: Vznik státu 1918 a republikánská tradice

Rok 1918 byl dobou konce světové války, rozpadu Rakousko-Uherska, vzniku nástupnických států ve střední Evropě a počátku československé samostatnosti a republikánské tradice; přednáška se v obecné rovině soustředí na výklad procesů vedoucích k vyhlášení Československé republiky a formování jejích základních struktur, ve specializační rovině potom na prosazení a vnímání republikanismu v české společnosti.

přednášející: Prof. Mgr. Vratislav Doubek, PhD., Ústav politologie FF UK, Praha

14. 6. 2018 od 18 hod.

Přednáška: Mnichovská krize a československá armáda

Mezi osudové „osmičkové“ roky nezpochybnitelně patří i rok 1938. Přijetí Mnichovské dohody rázně ukončilo krátké, pouze dvacetileté období existence novodobého samostatného státu, od té doby zvaného „první republika“. Kapitulace bez boje znamenala i degradaci idejí, na nichž meziválečná republika stála. Jedním z největších traumat byl krach myšlenky branné připravenosti národa. Ukázalo se, že ani hrdá a poměrně silná armáda nemohla zaručit suverenitu. Obranyschopnost Československa v září 1938 je dnes stále diskutovaným tématem. K válce nedošlo a tak její úroveň zůstává velkou neznámou. Názory na československou meziválečnou armádu se v průběhu desítek let postupně tříbily a posléze i zbavovaly ideologických a politických tlaků, nánosů a klišé, na druhou stranu slábne historická paměť v podobě osobního prožitku a společné paměti. Jak tedy lze dnes pohlédnout na starou a mnohokrát do omrzení diskutovanou „kvadraturu kruhu“ otázky, zda jsme se měli či mohli v osudném září 1938 bránit?

přednášející: Mgr. et. Mgr. Zdenko Maršálek, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha

13. 9. 2018 od 18 hod.

Přednáška: Únor 1948 jako praktický pokus o zlepšení tradiční politiky

Téma se tentokrát soustředí nikoli na změnu charakteru státnosti jako takové (ta byla definována již v roce 1945), ale na vnitropolitický mocenský boj. V konečném důsledku se tak jednalo jak o mocenský, tak ideologický střet, který stál na počátku etapy nové totality v Československu. Přednáška se soustředí na debaty o politickém režimu při nástupu komunistického vládnutí, na kritiky parlamentní demokracie spojené s nabídkou efektivnějšího a spravedlivějšího státu. Po odstavení tzv. odcizených a zkorumpovaných elit od moci mělo dojít k ukončení politických střetů a využití uvolněné energie ke všeobecnému pokroku, kultivaci a zlepšení životních podmínek.

přednášející: Mgr. Tomáš Zahradníček, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha

8. 11. 2018 od 18 hod.

Přednáška: Konec nadějí pražského jara 1968

Poslední díl cyklu bude věnován pokusu o reformu socialistického modelu v letech 1967-68 a jeho ukončení intervenčním zásahem vojsk Varšavského paktu. Přednáška se zaměří na politické pozadí procesu tzv. pražského jara a jeho vojenských, mezinárodních i kulturních přesahů.

přednášející: PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/01/2018/prednaskovy-cyklus-2018/

Citace:

Petra Zeidlerová: Přednáškový cyklus 2018. Muzeum Českého krasu [online]. 19.1.2018 [cit. 26.6.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/01/2018/prednaskovy-cyklus-2018/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.