Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Mezinárodní den památek a historických sídel II.

pro děti i veřejnost | 19. 4. | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun | Plzeňská brána, ul. V Plzeňské bráně, Beroun

  • 10-12, 12:45-17.00 – Zpřístupnění Plzeňské brány a expozic muzea (Husovo nám. 87, Beroun)*

Plzeňská brána byla nedílnou součástí městského opevnění, vybudovaného  na přelomu 13. a 14. století. V prvním patře Plzeňské brány, ve valeně sklenuté prostoře bývalé zbrojnice, se nachází stálá expozice věnovaná nejen samotné historii a architektuře tohoto památkového objektu, ale zároveň i celému opevnění města Berouna.

  • 11:00 – Začátek stavění průčelí z Lego kostek (Husovo nám. 87, Beroun)
  • Na základě práce v programu Lego Designer připravil Ing. arch. Petr Šimr 3D model fasády Jenštejnského a Salátovského domu, tzn. vnější fasády objektů, v nichž Muzeum Českého krasu, p.o.,  v Berouně sídlí. Tyto navržené modely bude od 11.00 v  muzeu před zraky návštěvníků fyzicky stavět.
  • 16:00 – Přednáška o projektu Jenštejnského a Salátovského domu z Lego kostek, přednáší Ing. arch. Petr Šimr (Husovo nám. 87, Beroun)

Svět stavebnice Lego, jeho historii a další zajímavosti představí návštěvníkům Ing. arch. Petr Šimr. Poví, co vše lze z Lega postavit (od továrních setů přes nejpřesnější kopie skutečných objektů i fantazijních sestav). Seznámí návštěvníky s programem Lego Designer, ve kterém si může „každý“ navrhnout virtuální model z knihovních prvků typizovaných Lego dílků v dostupných barvách. Program umí vygenerovat i seznam potřebných dílků na stavbu díla a také vizualizace 2D a 3D virtuálního modelu. Na základě práce v tomto programu připravil Petr Šimr 3D model fasády Jenštejnského a Salátovského domu, tzn. vnější fasády objektů, v nichž Muzeum Českého krasu, p.o.,  v Berouně sídlí.

*Přehled expozic muzea

•    Zbraně na Berounsku v 18. a 19. století
Návštěvníci mohou obdivovat zbraně z muzejních sbírek vyrobené v 18. a 19. století. Expozice podává základní orientaci v problematice zbraní, klade důraz na technická zdokonalení, vyzdvihuje jejich krásu a uměleckořemeslný um výrobců.
•    Až do předsíně nebes
Expozice představuje devět obrazů světců barokního malíře Jana Václava Spitzera (1711-1773). Soubor pláten z fondu berounského muzea Vás přivede až do předsíně benediktinského nebe. Vyobrazení světců a významných členů řádu je sice vedeno v tmavších sytých tónech, velmi barvitě však vypráví jejich osudy a nastiňuje spletité cesty.
•    Živá příroda Českého krasu
Expozice „Živá příroda Českého krasu“ je zaměřena zejména na vyšší obratlovce. Vystaveno je zde téměř 70 druhů ptáků a savců reprezentujících jednotlivé biotopy Českého krasu. Flóra Českého krasu je dokumentována fotografiemi významných chráněných rostlinných druhů.
•    Geologicko-paleontologická expozice Barrandien
Návštěvníci se seznámí se základními údaji o Barrandienu. Důležitá je barevná geologická mapa a tabulka se základním přehledem geologického vývoje Barrandienu a jeho pokryvných útvarů. Úvodnímu panelu dominuje busta Joachima Barranda. Kromě Barranda jsou zde zmíněni i další významní geologové Otomar P. Novák, Jaroslav Perner a Jaroslav J. Jahn.
•    Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu
Stručný text seznamuje návštěvníky se základními údaji o Českém krasu. Celkovou atmosféru navozuje velkoplošná fotografie B. Dusíka „Pohled do údolí řeky Berounky z Tetínských skal“. Z povrchových krasových útvarů je v expozici zastoupena ukázka škrapu, fotografie Jelínkova mostu u Kotýzu a fotografie krasové deprese ve Velkolomu Čertovy schody. Velká pozornost je věnována podzemním krasovým jevům, zejména jeskyním a propastem Českého krasu.
•    Z dějin řemesel města Berouna
Řemeslo hrálo významnou roli v hospodářském životě města Berouna již od jeho založení. Jednotlivé zastoupení řemesel vycházelo z potřeb a možností města, které se v průběhu staletí měnily. Na ochranu svých profesních zájmů se řemeslníci stejných nebo podobných řemesel sdružovali do cechů, s jejichž pomocí se starali o proces výroby, kvalitu a odbyt výrobků, regulovali počet řemeslníků ve městě i počet zájemců o vyučení v oboru.
•    Etnografická expozice
Etnografická expozice evokuje zařazením jednotlivých sbírkových předmětů uspořádání venkovského interiéru 1. poloviny 19. století. Dle zásady „část za celek“ je zde použit sbírkový materiál, který je nositelem informace a zároveň je vizuálně zajímavý.
•    Český kras a člověk
Prostory expozice představují výběr archeologických lokalit z území Českého krasu. Zvláštní pozornost je věnována osídlení jeskyní člověkem a využití členitosti krajiny při budování výšinných opevněných hradišť od pravěku do raného středověku. V nedávné době byla expozice doplněna nálezem pokladu z Tetína a připravuje se k celkové rekonstrukci.
•    Geopark Barrandien
Hlavním posláním expozice je seznámení s geologickou stavbou Barrandienu, a to i pro naprosté laiky. Návštěvníci zde naleznou základní informace o regionální geologické jednotce Barrandien, zejména o jejím časovém a prostorovém rozšíření. Jádrem expozice jsou vystavené barrandienské horrniny.
•    Plzeňská brána
Plzeňská brána byla nedílnou součástí městského opevnění, vybudovaného  na přelomu 13. a 14. století. V prvním patře Plzeňské brány, ve valeně sklenuté prostoře bývalé zbrojnice, se nachází stálá expozice věnovaná nejen samotné historii a architektuře tohoto památkového objektu, ale zároveň i celému opevnění města Berouna.

Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/03/2014/mezinarodni-den-pamatek-a-historickych-sidel-ii/

Citace:

muzeum: Mezinárodní den památek a historických sídel II.. Muzeum Českého krasu [online]. 17.3.2014 [cit. 15.4.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/03/2014/mezinarodni-den-pamatek-a-historickych-sidel-ii/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.