Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Programy Městského muzea v Žebráku

doprovodné programy | sezóna 2018 | Městské muzeum v Žebráku, Náměstí 89, Žebrák

1. Portrét v historii a dnes – galerie Jaroslava Hněvkovského.

Jaroslav Hněvkovský je jedním z těch, kteří svým dílem přesáhli význam venkovského maloměsta. Jeho způsob tvorby je připodobňován světoznámému Paulu Gauguinovi. Program obsahuje teoretickou i praktickou část. Seznámí s díly J. Hněvkovského a v průřezu představí portrétní tvorbu od starověku po současnost. V praktické části budou mít žáci za úkol dotvořit portrét, na výběr bude dílo od zmíněného malíře, portrét „soudobé celebrity“ nebo tvář vlastního spolužáka.

2. Posviťme si na obrozence.

Žebrák a jeho okolí byl jedním z hlavních center druhé fáze národního obrození jako procesu utváření novodobého českého národa. Program pracuje se skupinami žáků, kteří sestaví z poskytnutých částí textu životopis jednoho ze tří žebráckých buditelů – Vojtěcha a Jana Nejedlých či Šebestiána Hněvkovského. Praktická část bude věnovaná literatuře a fenoménu českého tvarosloví. Zmíněná doba přinesla snahu zachovat češtinu jako svébytný jazyk. Jednou z tendencí se stalo obohacování češtiny novými výrazy tak, aby nahradily některé často používané germanismy. Diskuse upozorní na současné proměny češtiny a nová slova a jejich původ. K nahlédnutí budou některá významná jazykovědná a literární díla doby národního obrození. Na jejich příkladech budou ukázány odlišnosti stylistiky, gramatiky a forem tištěného textu.

3. Žebrácká řemesla.

Město Žebrák stejně jako jakékoliv jiné malé venkovské město fungovalo jako řemeslné a trhové centrum nevelké spádové oblasti. Vedle zástupu potravinářských řemesel – mlynářů, pekařů, perníkářů a řezníků okolnosti nechaly vyrůst řemeslu koželužskému, jirchářskému a obuvnictví, jehož produkce a význam přesáhla místní region. Po prohlídce expozice „Z dějin města Žebráku“ a seznámení s cechovními organizacemi, zastoupenými řemesly a jejich produkcí následuje praktická část, kdy skupiny mají za úkol vytvořit nabídku výrobků, navrhnout vývěsní štít a oslovit zákazníky v rámci zvolené živnosti. Proběhne diskuze o změnách cen a potřebnosti jednotlivých komodit. Závěrem je přiblížení činnosti úřadů v komorním městě Žebráku a práce městské kanceláře. Cílem aktivity je vžít se do role městských písařů a pokusit se napsat část historického textu na zadané téma. Pro inspiraci budou k dispozici kopie dobových listin.

VYCHÁZKA – Geologickou minulostí Žebráku aneb putování za unikátem

Časová náročnost 2,5 hodiny. Program je koncipován jako geologická exkurze, úvodní výklad přiblíží geologickou situaci Žebráku a okolí v pradávné minulosti (při použití modelů, obrázků, prezentace hornin) a procesy, které formovaly zdejší krajinu.  Pokračovat budeme k hradu Točníku, kde si povíme o vývoji a vzniku zde zastoupených hornin. Cestou zpět uvidíme výchozy vulkanických hornin a v závěru se podíváme na lokalitu Štilec u Tlustice, kde se v minulosti těžilo uhlí a brousky. V 80. letech 20. století zde byla objevena unikátní zkamenělina hmyzu, která je uložena ve sbírkách Muzea Českého krasu a je právem považována za světovou raritu i záhadu zároveň. V těsné blízkosti Štilce se ještě nachází třetihorní pískovna s výskytem vzácné kuňky žlutobřiché. Výklad je možno dle zájmu účastníků doplnit i o zajímavé botanické zvláštnosti dané lokality, pro děti pak pozorováním hradních zvířat ve výběhu.

Časová náročnost 60 minut popř. 2,5 hod. (exkurze). Objednávky u vedoucí pobočky RNDr. Anny Brotánkové na kontaktu: horovice@muzeum-beroun.cz; nebo telefonicky na čísle: 601 374 251.

Na objednání je muzeum přístupno i ve všední dny.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/04/2018/programy-mestskeho-muzea-v-zebraku/

Citace:

Petra Zeidlerová: Programy Městského muzea v Žebráku. Muzeum Českého krasu [online]. 27.4.2018 [cit. 30.11.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/04/2018/programy-mestskeho-muzea-v-zebraku/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.