Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu

| Otevírací doba / Opening Hours |

Expozice se nachází v prvním poschodí domu čp. 88 na Husově náměstí v Berouně, který bezprostředně sousedí s Jenštejnským domem. Vzhledem k prostoru, ve kterém je umístěna, není příliš rozsáhlá.

Stručný text seznamuje návštěvníky se základními údaji o Českém krasu. Celkovou atmosféru Českého krasu navozuje velkoplošná fotografie B. Dusíka „Pohled do údolí řeky Berounky z Tetínských skal“ .

Z povrchových krasových útvarů je v expozici zastoupena ukázka škrapu, fotografie Jelínkova mostu u Kotýzu a fotografie krasové deprese ve Velkolomu Čertovy schody.

Velká pozornost je věnována podzemním krasovým jevům, zejména jeskyním a propastem Českého krasu. Vystaveny jsou fotografie a ukázka krápníkové výzdoby z Koněpruských jeskyní, nejrozsáhlejšího jeskynního systému v Čechách. Ze spodního, veřejnosti nepřístupného, patra Koněpruských jeskyní pocházejí excentrické krápníky. Ze středního patra je vystavena fotografie Proškova dómu a ukázky sintrové výzdoby, zvláště tzv. „koněpruských růžic“. Svrchní patro reprezentuje fotografie penězokazecké dílny z 15. století a vystavené repliky výrobků této dílny, tzv. stříbrných „peněz“.

Kromě Koněpruských jeskyní jsou zde představeny i další jeskyně Českého krasu, např. Barrandova, Zlomená, Ivanova, Martina aj. Pestrost jeskynních výplní dokumentují rozmanité ukázky – travertinový krápník, montmorillonitový jíl, aragonitové krystalky, hráškové pisolity aj.

Výzkumy jeskyňářů v jeskyních Českého krasu zachycují fotografie z roku 1973, kdy probíhal výzkum jeskynních výplní v Koněpruských jeskyních v sondě „Pod komínem“. Byly zde nalezeny kosterní pozůstatky fosilních zvířat a také několik kostí člověka typu Homo sapiens sapiens.

Divácky atraktivní je figurína jeskyňáře v typickém oděvu, s helmou, čelovým světlem a speleovakem na zádech. Od stropu visí horolezecké lano, na kterém jsou připevněny stoupací pomůcky. U nohou jeskyňáře stojí karbidová lampa, používaná původně horníky v dolech.

Expozice je doplněna obrazovými přílohami. Především jde o fotografii Jaroslava Petrboka (1881 – 1960), který zavedl v roce 1922 název Český kras a který se velmi zasloužil o výzkum jeskynních výplní. Dále je zde mapka s členěním Českého krasu na 22 krasových skupin doplněná znakem České speleologické společnosti a krátkým textem o jejím vzniku v roce 1978.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/09/2010/jeskyne-a-jeskynari-v-ceskem-krasu/

Citace:

muzeum: Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu. Muzeum Českého krasu [online]. 7.9.2010 [cit. 7.8.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/09/2010/jeskyne-a-jeskynari-v-ceskem-krasu/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.