Přednášky

Muzeum Českého krasu nabízí základním a středním školám možnost vzájemné spolupráce s cílem vytvořit dlouhodobý vztah mezi muzeem a školami. Muzeum má vedle své sbírkotvorné funkce také funkci vzdělávací a může školám nabídnout netradiční pojetí výuky a jakýsi nadstandard ke klasickým školním osnovám.

Na přednášky je nutné se předem objednat. V případě dohody lze uskutečnit v prostorách vaší školy. Všechny tyto přednášky jsou vhodné pro studenty, kteří se chtějí hlásit na vysokoškolské humanitní obory.

Společenské vědy


STAROVĚKÉ ŘECKO (kultura, dějiny, myšlení, umění)

Cyklus přednášek je určen hlavně pro střední školy. Studentům se dostane komplexní náhled na kulturu starých Řeků. Jaký byl život v řecké polis? Jaký byl život v řecké armádě? Co znamená přechod od mýtu k logu? Jaké byly počátky řecké filosofie? K dispozici je i projekce. (Jedna přednáška trvá 45 min.)

1.      Homér a jeho dopad na antické myšlení

2.      Fenomén polis (Sparta a Athény) a Peloponéská válka

3.      Athénská demokracie (isonomia)

4.      Přechod od mýtu k logu aneb vznik filosofického myšlení (hén kai pollá)

5.      Platonovy dialogy

6.      Aristoteles

více informací, objednání

EVROPA JAKO FENOMÉN

Cyklus přednášek je určen pro střední školy. Vstupem do evropské integrace se z nás stávají nejen příslušníci dílčího státu, ale i příslušníci široké kulturně – politické kontinentální jednotky, která nějak vznikala a dále se nějak utvářela. V rámci tohoto cyklu získá student komplexní představu o fenoménu Evropy. K dispozici je i projekce. (Jedna přednáška trvá 45 min.)
1.      Vznik Evropy a první snahy o její vymezení (mýtus o Europé, Hérodotos a Vergilius)

2.      Utváření evropské civilizace na troskách římské říše

3.      Mongolská expanze aneb Evropa se otevírá východu

4.      Objevení Ameriky aneb Evropa nachází západ

5.      Novověké evropské myšlení

6.      Protestantismus a katolicismus aneb věčný spor severského rytíře a jižního učence

7.      Res publica Christiana aneb Evropa jako křesťanská civilizace

více informací, objednání

RANÉ KŘESŤANSTVÍ

Tato přednáška si klade za cíl seznámit studenty zejména středních škol (nebrání se však 2. stupni základních škol) s křesťanským fenoménem vyfiltrovaným od jakékoli teologické a dogmatické tendence. Proto se bude týkat pouze raného křesťanství a období těsně před vznikem křesťanství, kde bude kladen akcent na historickou postavu Ježíše z Nazareta a jeho působení. Pomocí kritické exegeze se dále bude snažit seznámit žáky s tzv. demytologizací a existencionální interpretací některých pasáží z Nového zákona.

Byť žijeme v sekularizované době, není dobré se zbavovat zásad křesťanské morálky jen proto, že v křesťanských dějinách bývala spojována s božskou substancí. Bůh je součástí určité symbolické imaginace, která je atributem starověkého a středověkého vědomí člověka. Vědomí raně křesťanského člověka je mimo jiné předmětem právě této přednášky. K dispozici je i projekce. (Přednáška trvá 90 min.)

více informací, objednání

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA (příčiny, nacismus, holocaust,…)

Cyklus přednášek je určen hlavně pro střední školy. Soustředí zejména na příčiny tohoto nejkrvavějšího střetu v dějinách. Sleduje vzestup nacistické ideologie v rámci tehdejší Výmarské republiky, Adolfa Hitlera jakožto vůdce národně – socialistického hnutí a v neposlední řadě klíčové postavy nacistického režimu. Jedna z přednášek je věnována tzv. konečnému řešení židovské otázky, tedy holocaustu.  K dispozici je i projekce. (Jedna přednáška trvá 45 min.).

1.  Adolf Hitler – mládí, život ve Vídni, 1. sv. válka, z verbíře vůdcem

2.  NSDAP (1924 – 1933) – formování organizační struktury po nezdařeném mnichovském puči, klíčové postavy strany před volebnímy úspěchy, volby 1930 a 1932, Hitlerova koalice

3. Třetí říše (1933 – 1939) – Hitlerovo upevnění moci, symbióza Hitler x Wehrmacht jako pilíř režimu, klíčové politické a ekonomicko – hospodářské události tohoto období

4. Druhá světová válka (1939 – 1945) – boj se západem a dobývání východního prostoru

5.  Konečné řešení… – vývoj židovské otázky 1933 – 1942, holocaust, vyhlazovací tábory

více informací, objednání

Přírodní vědy


PROHLÍDKA GEOLOGICKÉ EXPOZICE

GEOLOGIE – výuková látka pro ZŠ

Přednáška by se týkala studijní výukové látky na základě učebnic ZŠ z oboru geologie. Promovaný geolog z MČK odpřednáší základy geologie, vzniku zkamenělin, deskové tektoniky, vrásnění, sopečnou činnost, typy hornin a minerálů. Jednalo by se o přednášku zahrnutou v rámci výuky geologie na daných ZŠ.

PO STOPÁCH JOACHIMA BARRANDA

Kdo by neznal slavného geologa Joachima Barranda? Málokdo ale zřejmě ví, že Beroun a okolí často vyhledával, přátelil se s místními skalníky, kteří pro něho shromažďovali zkameněliny ze svého okolí a dávali jim svérázná česká jména. Představíme si jednotlivé významné osobnosti včetně Martina Dusla a jiných sběratelů té doby. Přednáška obsáhne celou historii výzkumu zkamenělin naší země, studia Joachima Barranda a jeho nástupce Otomara Nováka.

TRILOBITI – vládci pravěku

Trilobiti bezesporu patří, spolu s dinosaury, mezi nejznámější pravěké obyvatele naší Země. Obývali naši planetu po dobu 300 milionů let a stali se významnými zkamenělinami a pro svou krásu jsou dodnes vyhledávanými fosíliemi. Na přednášce se seznámíme s jejich vývojem, stavbou těla, měkkými dochovanými částmi, způsoby života a celkovým významem pro výzkum paleontologie.

SUCHOU NOHOU PO MOŘSKÉM DNĚ

Přednáška je rozdělena na dvě části. V první se seznámíme s významnými nalezišti zkamenělin a geologickými fenomény v našem blízkém okolí, potopíme se na dno korálového útesu u Koněprus, projdeme vrch Děd s četnými lokalitami a navštívíme také významná naleziště v okolí Svatého Jana pod Skalou a Loděnic.
Druhá část přednášky nás provede po významných jeskyních v okolí Hostimi, Srbska a Koněprus a při toulkách čtvrtohorní krajinou potkáme obří mamuty, šavlozubé tygry, jeskynní lvy a srstnaté nosorožce.
Přednáška je zaměřena na okolí Berouna, které je významné jedinečnými nálezy čtvrtohorní fauny.

Po dohodě s paleontologem muzea Mgr. Štěpánem Rakem (tel. 311 621 462, 311 624 101, e-mail: geolog1(zavináč)muzeum-beroun.cz) lze objednat odborný výklad k expozicím i v geoparku, případně je možné uskutečnit exkurze dle přiložené nabídky.

více informací, objednání

Pedagogika


NENÍ ANIMACE JAKO ANIMACE

Přednáška přibližující termíny „Muzejní a galerijní animace“ a edukační systémy muzejních expozic. Je vhodným rozšířením hodin pedagogiky na SŠ. Také třeba pro studenty, kteří uvažují o profesi pedagoga v muzeu. Přednáška Bc. Patrika Pařízka je doprovázena fotografiemi a videem z realizovaných programů v muzeu v Berouně a v Plzni.

více informací, objednání

Ceník služeb pro školy

Vstupné, které si můžete zakoupit na pokladně muzea základní snížené
Výklad odborného pracovníka MČK v expozicích a na výstavách v MČK pro školy (pedagogický doprovod zdarma)* 30 Kč
Výklad odborného pracovníka v terénu pro školy (exkurze) (do max. 4 hodin) + 10 Kč za každou další hodinu (pedagogický doprovod zdarma) + cestovní náklady odborného pracovníka MČK. Jízdné a případné jiné vstupné si studenti platí sami zvlášť.* 40 Kč
Přednáška odborného pracovníka MČK pro školy v muzeu (pedagogický doprovod zdarma)* 30 Kč
Přednáška odborného pracovníka MČK pro školy v prostorách školy (pedagogický dozor zdarma) + náklady na dopravu odborného pracovníka* 40 Kč
Výklad odborného pracovníka v terénu pro veřejnost (exkurze) dle aktuální měsíční nabídky akcí MČK: účastník akce hradí poplatek, který zahrnuje: náklady akce rozpočítané na jednoho účastníka (stejný pro děti i dospělé) + platbu za speciální odborné služby ve výši 50 Kč (dospělí) nebo 25 Kč (děti nad 6 let) nebo 100 Kč (rodina max. 5 osob z toho max. 2 dospělí). Případné jiné vstupné si účastníci paltí sami zvlášť.*

* na uvedený program je nutné se předem objednat

Muzeum najdete v Berouně na Husově náměstí. Je otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17.00 hodin, polední přestávka trvá od 12 do 12.45 hodin.

| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu