Výstava: Komenského Orbis Pictus pohledem Václava Sokola

Výstava Beroun | PRODLOUŽENO do 30. srpna 2020

Nové, výtvarně originální pojetí přelomové učebnice Jana Amose Komenského, od jehož úmrtí letos uplyne 350 let, si můžete do 30. srpna 2020 prohlédnout v berounském Muzeu Českého krasu.

VIDEOPOZVÁNKA A KOMENTOVANÁ MINIPROHLÍDKA S AUTOREM OBRAZŮ V. SOKOLEM A KURÁTOREM K. MACHARTEM:

https://www.youtube.com/watch?v=ACxqIvi_Oow

Zatím posledním zástupcem v dlouhé řadě rytců, grafiků a malířů, kteří v průběhu takřka čtyř staletí ozdobili ilustracemi knihu Orbis Pictus Jana Amose Komenského, se stal český výtvarník Václav Sokol. Pro nejnovější vydání „Světa v obrazech“ vytvořil šestadvacet rozměrných pastelů, které tvoří plnohodnotnou obrazovou protiváhou Komenského nestárnoucího textu. Autor ilustrací s respektem vzhlíží ke svým předchůdcům, přesto čtenáři předkládá své vlastní vidění světa zachycené nezaměnitelným rukopisem. Kolekce pastelů tvoří základ berounské expozice; ta je doplněna i ukázkami Sokolovy volné tvorby a přináší také řadu podrobných informací k „fenoménu Orbis Pictus“ včetně interaktivní prezentace.

Vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 5. března 2020 za účasti výtvarníka V. Sokola a nakladatele knihy K. Macharta. Její součástí byla také komentovaná prohlídka výstavy a vystoupení pěveckého sboru Bonbon. Výstava je doplněna doprovodným programem pro školy.

O KNIZE ORBIS PICTUS:

Naplněním Komenského myšlenky obrazové učebnice jazyků, v které pomocí číslic spojuje věci na obrázcích s jejich slovním pojmenováním v různých jazycích, je právě Orbis pictus.Vznikla tak nejen ve své době zcela unikátní jazyková učebnice pro školáky, ale vlastně i nejstarší dětská obrazová encyklopedie. Přestože první vydání knihy Orbis pictus vyšlo v Norimberku již v roce 1658, po následující staletí se stal živou učebnicí překládanou do desítek jazyků. V českém prostředí se jeho modernizované vydání aktivně používalo při výuce ještě po první světové válce. Nejnovější vydání nestárnoucího textu vypravilo mezi čtenáře berounské nakladatelství Machart.

Orbis sensualium pictus představuje nejdůslednější aplikaci didaktických názorů Komenského na jazykové vyučování. Originálnost Orbisu tkví v tom, že každá kapitola obsahuje nejdříve obrázek k probíranému tématu a pomocí číselných odkazů jsou vzájemně propojeny texty s ilustracemi jednotlivých předmětů a jevů. Orbis sensualium pictus není pouze vyvrcholení didaktických snah autora, představuje zároveň důležitý článek jeho pansofického úsilí. Je tak odrazem i jeho filozofických názorů. Komenský vždy usiloval o to, aby vzdělání bylo plné a ucelené. Proto koncipoval i tuto jazykovou učebnici jako smyslům dostupnou encyklopedii. Celý didaktický systém Komenského vychází z pevného filozofického základu. Komenský jako filozof vycházel z Bohem daného řádu a byl přesvědčen, že člověk v něm má své místo. Lidské poslání člověka na tomto světě je jeho spolupráce při směřování k nejvyššímu cíli. Důraz položil na aktivitu člověka, na jeho tvůrčí činnost, na jeho schopnost sebezdokonalování. Komenský jako nikdo před ním poznal vysokou hodnotu lidské práce a tvůrčí činnosti člověka.

O AUTOROVI ILUSTRACÍ:

Václav Sokol se narodil v roce 1938 v rodině architekta Jana Sokola, jeho bratrem je filosof Jan Sokol. V letech 1953–1958 vystudoval střední výtvarnou školu. Kvůli svému třídnímu původu a vyznání nebyl přijat ke studiu na vysoké škole. V šedesátých letech pracoval v Památníku národního písemnictví. Od roku 1971 pracoval v Propagačním oddělení podniku Stavby silnic a železnic. Roku 1977 podepsal Chartu 77. Václav Sokol je ženatý a je otcem dvou dětí. Svými ilustracemi doplnil řadu knih: Poselství Ježíšovo – výběr textů z evangelií (1969, autor Jan Sokol), Rozmluva o moudrosti (1983, autor Hryhorij Skovoroda), Čtení z Bible (1996, Jan Sokol), Tři kázání o Jonášovi (2007, Svatopluk Karásek), Chudý, který našel radost (2015, A. de la Gorce). Václav Sokol je také autorem plastik, zejména duchovního charakteru. Jako autor textů je podepsán i pod Výtvarnou čítankou (2017), která je výborem textů a recenzí o výtvarném umění. Jeho výtvarné dílo bylo prezentováno na zahraničních výstavách (2006, České centrum v Paříži), tak v tuzemských galeriích v Praze, Kutné Hoře, Úvalech. Není bez zajímavosti, že se Václavu Sokolovi pro jeho práci stalo inspirací vydání Orbis pictus z roku 1883, které do tisku připravil jeho pradědeček.

O J. A. KOMENSKÉM:

V myšlenkově bouřlivé období 17. století, kdy tehdejší moderní svět stál na prahu zcela nových výzev, zámořských objevů, hlubokých společenských změn a válečných konfliktů, hledal tento neúnavný vyslanec české reformace cestu k všenápravě lidstva skrze povznesení lidského ducha. Přestože jeho rozsáhlé filosofické dílo směřuje k výšinám lidského ideálu, celosvětově nejproslulejším střípkem práce se stala skromná a ryze praktická kniha, kterou věnoval právě těm nejmenším – Orbis pictus (Svět v obrazech).

K reformě vzdělávání vedla Komenského špatná osobní zkušenost z dětských let. Jeho nadání objevili až v šestnácti letech a poslali ho na studia do ciziny. Po návratu z německého Heidelbergu se mladý teolog stává kazatelem protestantské Jednoty bratrské a rektorem školy ve Fulneku na Moravě. Třicetiletá válka mu však přisoudila osud věčného uprchlíka. Kvůli svému vyznání se musel skrývat a později natrvalo opustit svou vlast. V polském Lešně shoří některé jeho rukopisy. Komenský se však vždy znovu pouští do práce a neztrácí naději v nápravu věcí lidských…  Komenský získal pozornost evropských učenců díky své učebnici latiny Brána jazyků. Z různých oblastí poznání vybral důležitá slova a sestavil z nich věty, od jednoduchých po složité. Latinská slovní zásoba se tak rozšiřovala přirozenou dětskou zvídavostí, nikoli mechanickým memorováním klasických děl. Orbis pictus je naplněním Komenského myšlenky obrazové učebnice. Texty z Brány jazyků byly zjednodušeny, k latině přibyly další jazyky. Viditelný svět se mu podařilo uspořádat do přehledných obrazů, kterým vládne řád daný Stvořitelem.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O KNIZE naleznete zde:

https://www.machart.cz/detail/vybor-z-komenskeho-orbis-pictus_svet-v-obrazech-pro-nejmensi
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu