Časopis Český kras

|

Český kras – recenzovaný časopis pro regionální výzkum

Český kras – Bulletin for regional research

Přehled článků vydaných čísel (od r. 1976)

Přehled článků vydaných čísel (od r. 1976)

Poslání časopisu:

Časopis uveřejňuje především původní odborné práce zabývající se geologickými, paleontologickými, karsologickými, archeologickými, biologickými, historickými, etnografickými a dalšími výzkumy na území Berounska, Českého krasu a přilehlé oblasti, nicméně je otevřen i pro příspěvky s blízkou tématikou z jiných regionů či ze zahraničí, zprávy z akcí, novinky, nálezové zprávy, recenze a anotace a další drobné příspěvky. Časopis vychází ve formátu A4 v rozsahu 50-80 stran v celkovém nákladu 350 výtisků.

Datum vzniku časopisu:

Muzeum Českého krasu vydává časopis již od roku 1976, nejprve v letech 1976-1996 s podtitulem „Sborník pro speleologický výzkum“, od roku 1997 s podtitulem „Sborník pro regionální výzkum“ a od roku 2008 s podtitulem „Časopis pro regionální výzkum“.

Časopis je dlouhodobě vydáván za podpory Velkolomu Čertovy schody, a. s. Tmaň

Pravidelné vydávání a relativně krátká doba od odevzdání rukopisu po jeho vytištění umožňuje autorům aktuálně seznamovat čtenáře s výsledky svých badatelských aktivit. Původní vědecké či odborné příspěvky v časopisu jsou recenzovány dvěma nezávislými recenzenty, kteří jsou pečlivě vybírání především z řad renomovaných vědců z oboru (ČGS, NM, AV v.v.i., UK aj.), a tyto články jsou v časopise zařazeny do tématických okruhů Geologie, Paleontologie, Speleologie, Archeologie, Historie, ostatní příspěvky jsou recenzovány členy redakční rady a jsou řazeny mezi Krátké zprávy, Zprávy z akcí, Výročí.

V jubilejním 40. čísle časopisu Český kras bude explicitně v obsahu zdůrazněno, které články jsou recenzovány dvěma nezávislými recenzenty a které patří mezi nerecenzované.

Základní údaje o recenzovaném časopisu:

Název Český kras
Vydavatel Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace, Husovo nám. 87, 266 01 Beroun
IČ vydavatele 00065293
Kontaktní osoba vydavatele Mgr. Štěpán Rak, výkonný redaktor

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D., ředitelka muzea

Telefon/e-mail 604 705 229, 604 585 345

podatelna@muzeum-beroun.cz

Typ publikace periodikum
ISSN: ISSN 1211 – 1643
Periodicita jednou ročně
Způsob vydávání tiskem
Internetová adresa periodika http://muzeum-beroun.cz/ceskykras
Jazyk obsahu publikace čeština, u hlavních článků je uveden anglický název článku, anglický abstrakt a popisky u obrázků a tabulek
Třídění příspěvků příspěvky jsou tříděny tematicky do okruhů, např.  živá příroda, geologie, historie apod. (recenzované externími recenzenty), zprávy z akcí, výročí, recenze a bibliografie
Náklad 350 ks
Různé Příspěvky ani recenzní posudky nejsou honorovány. Autoři a recenzenti obdrží tři výtisky časopisu.

Redakční rada:

 • prof. RNDr. Pavel Bosák (Geologický Ústav AV ČR, v. v. i.), DrSc.
 • RNDr. Karel Žák (Geologický Ústav AV ČR, v. v. i.), CSc.
 • Mgr. Vladimír Lysenko
 • Mgr. Pavel Špryňar (Univerzita Karlova, Praha)
 • RNDr. František Pojer (CHKO Český kras)
 • RNDr. Irena Jančaříková (CHKO Karlštejn)
 • RNDr. Petra Přidalová (MČK Beroun)
 • Mgr. Štěpán Rak (MČK Beroun) – (od r. 2009 výkonný redaktor)

Informace a pokyny pro autory:

Průběh recenzního řízení:

 • Časopis Český kras je recenzovaný odborný časopis. Rukopisy jsou anonymně posuzovány dvěma nezávislými recenzenty a konečné rozhodnutí o publikaci je v kompetenci redakční rady.
 • Recenzní řízení koordinuje výkonný redaktor ve spolupráci s redakční radou.
 • Obdržené příspěvky vyhovující zaměření časopisu a splňující výše uvedené požadavky na formu rukopisu budou postoupeny dvěma nezávislým recenzentům (kromě příspěvků zařazených do rubriky „Krátké zprávy a zprávy z akcí“), kteří zpracují pro redakci časopisu recenzní posudky. Příspěvek může být doporučen k otištění, odmítnut jako nevyhovující nebo doporučen k přijetí po přepracování textu. Příspěvek je postoupen k publikování po obdržení dvou doporučujících recenzních posudků a zapracování případných připomínek recenzentů. Všechny práce jsou podrobeny jazykové korektuře.
 • Příspěvky, které neodpovídají zaměření časopisu Český kras, mohou být odmítnuty bez zpracování recenzního posudku. Odmítnuty mohou být bez zpracování recenzního posudku rovněž příspěvky bez dostačující jazykové úrovně nebo nerespektující formální pokyny uvedené v těchto pokynech.
 • Rukopisy jsou přijímány průběžně a jsou publikovány v pořadí daném průběhem recenzního řízení.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu