Programy Městského muzea v Žebráku

doprovodné programy | sezóna 2018

Městské muzeum v Žebráku, Náměstí 89, Žebrák

1. Portrét v historii a dnes – galerie Jaroslava Hněvkovského.

Jaroslav Hněvkovský je jedním z těch, kteří svým dílem přesáhli význam venkovského maloměsta. Jeho způsob tvorby je připodobňován světoznámému Paulu Gauguinovi. Program obsahuje teoretickou i praktickou část. Seznámí s díly J. Hněvkovského a v průřezu představí portrétní tvorbu od starověku po současnost. V praktické části budou mít žáci za úkol dotvořit portrét, na výběr bude dílo od zmíněného malíře, portrét „soudobé celebrity“ nebo tvář vlastního spolužáka.

2. Posviťme si na obrozence.

Žebrák a jeho okolí byl jedním z hlavních center druhé fáze národního obrození jako procesu utváření novodobého českého národa. Program pracuje se skupinami žáků, kteří sestaví z poskytnutých částí textu životopis jednoho ze tří žebráckých buditelů – Vojtěcha a Jana Nejedlých či Šebestiána Hněvkovského. Praktická část bude věnovaná literatuře a fenoménu českého tvarosloví. Zmíněná doba přinesla snahu zachovat češtinu jako svébytný jazyk. Jednou z tendencí se stalo obohacování češtiny novými výrazy tak, aby nahradily některé často používané germanismy. Diskuse upozorní na současné proměny češtiny a nová slova a jejich původ. K nahlédnutí budou některá významná jazykovědná a literární díla doby národního obrození. Na jejich příkladech budou ukázány odlišnosti stylistiky, gramatiky a forem tištěného textu.

3. Žebrácká řemesla.

Město Žebrák stejně jako jakékoliv jiné malé venkovské město fungovalo jako řemeslné a trhové centrum nevelké spádové oblasti. Vedle zástupu potravinářských řemesel – mlynářů, pekařů, perníkářů a řezníků okolnosti nechaly vyrůst řemeslu koželužskému, jirchářskému a obuvnictví, jehož produkce a význam přesáhla místní region. Po prohlídce expozice „Z dějin města Žebráku“ a seznámení s cechovními organizacemi, zastoupenými řemesly a jejich produkcí následuje praktická část, kdy skupiny mají za úkol vytvořit nabídku výrobků, navrhnout vývěsní štít a oslovit zákazníky v rámci zvolené živnosti. Proběhne diskuze o změnách cen a potřebnosti jednotlivých komodit. Závěrem je přiblížení činnosti úřadů v komorním městě Žebráku a práce městské kanceláře. Cílem aktivity je vžít se do role městských písařů a pokusit se napsat část historického textu na zadané téma. Pro inspiraci budou k dispozici kopie dobových listin.

VYCHÁZKA – Geologickou minulostí Žebráku aneb putování za unikátem

Časová náročnost 2,5 hodiny. Program je koncipován jako geologická exkurze, úvodní výklad přiblíží geologickou situaci Žebráku a okolí v pradávné minulosti (při použití modelů, obrázků, prezentace hornin) a procesy, které formovaly zdejší krajinu.  Pokračovat budeme k hradu Točníku, kde si povíme o vývoji a vzniku zde zastoupených hornin. Cestou zpět uvidíme výchozy vulkanických hornin a v závěru se podíváme na lokalitu Štilec u Tlustice, kde se v minulosti těžilo uhlí a brousky. V 80. letech 20. století zde byla objevena unikátní zkamenělina hmyzu, která je uložena ve sbírkách Muzea Českého krasu a je právem považována za světovou raritu i záhadu zároveň. V těsné blízkosti Štilce se ještě nachází třetihorní pískovna s výskytem vzácné kuňky žlutobřiché. Výklad je možno dle zájmu účastníků doplnit i o zajímavé botanické zvláštnosti dané lokality, pro děti pak pozorováním hradních zvířat ve výběhu.

Časová náročnost 60 minut popř. 2,5 hod. (exkurze). Objednávky u vedoucí pobočky RNDr. Anny Brotánkové na kontaktu: horovice@muzeum-beroun.cz; nebo telefonicky na čísle: 601 374 251.

Na objednání je muzeum přístupno i ve všední dny.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu