Přednáškový cyklus „Setkávání v muzeu“

Přednášky | rok 2021

Stejně jako v předchozích letech pro vás muzeum i letos připravilo sérii přednášek se širokým spektrem témat – od starověké Mezopotámie přes české světce až po husitské válečnictví či dějiny železniční dopravy v Čechách.

Cyklus přednášek je organizovaný s finanční podporou města Berouna, koná se pod záštitou prof. Vratislava Doubka, Ph.D. (Ústav politologie, FF UK).

Program přednášek na rok 2021:

10. června 2021

POPRAVA 27 ČESKÝCH PÁNŮ A JEJÍ DŮSLEDKY – POBĚLOHORSKÉ PROMĚNY ČESKÉHO STÁTU A SPOLEČNOSTI

V tomto roce si připomínáme 400 let od staroměstské exekuce českých pánů, která představovala významný zásah do politické, ale i kulturně náboženské orientace země a společnosti. Přednáška se soustředí na prezentaci důsledků bitvy na Bílé hoře a staroměstské exekuce na další politický vývoj probíhající na pozadí třicetileté války.

AKTUALIZACE: Přednáška proběhla kvůli protiepidemickým opatřením v on-line podobě.

Přednášející: prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc., Historický ústav AV ČR

9. září 2021

SVATÍ A DĚJINY SVATOSTI

Letos uplyne 1100 let od umučení světice a české patronky sv. Ludmily. Vzhledem k počtu dalších akcí k tomuto jubileu upřednostňujeme téma, které s ním bude souviset jen volně. Patroni a svatí přímluvci byli po dlouhá staletí nedomyslitelnou součástí náboženské víry, jejich význam zasahoval do všech politických a kulturních událostí, ale ovlivňoval i každodenní život lidí všech sociálních vrstev. Přednáška se pokusí odpovědět na otázku, jakou roli sehrával tento kult svatých v životě našich předků.

Přednášející: doc. Oto Halama, Th.D., Evangelická teologická fakulta UK

14. října 2021

POKROK NA KOLEJÍCH – ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY V ČECHÁCH
V roce 1841 stát převzal kontrolu nad stavbou železnic v císařském Rakousku a spustil nákladný a velkorysý projekt rozvoje železničních drah a dopravy v monarchii. V dalších letech došlo rovněž v českých zemích k výraznému rozmachu staveb kolejových drah a celého drážního systému, který výrazně zasáhl nejen do cestovního ruchu, ale zásadním způsobem ovlivnil charakter hospodářského vývoje na dlouhá desetiletí. Přednáška přiblíží problematiku a dopady rozvoje železniční dopravy v českých zemích.
Přednášející: prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., Historický ústav AV ČR

11. listopadu 2021

HUSITSKÉ VÁLEČNICTVÍ – JAN ŽIŽKA

Husitské polní armády představovaly úspěšné bojové formace, které přicházely ve své době se zcela převratným pojetím válečnictví za užití nových bojových strategií a formací i nestandardní výzbroje. Nejvýznamnějším představitelem husitského válečnictví se stal Jan Žižka. Představení této osobnosti českého válečnictví se bude zabývat Petr Čornej, autor obsáhlé a úspěšné knihy Jan Žižka. Život a doba husitského válečníka, která v  získala hlavní cenu Magnesia Litera a byla vyhlášena Knihou roku 2020.

Přednášející: prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc., Husitská teologická fakulta UK

POZOR! PŘEDNÁŠKA BUDE Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ PŘESUNUTA DO SÁLU ČESKÉ POJIŠŤOVNY (WAGNEROVO NÁM.) 1541

ON-LINE PŘENOS NEBUDE Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ K DISPOZICI

9. prosince 2021

STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE

Přednáška přiblíží vyspělé civilizace z oblasti mezi řekami Eufrat a Tigris. Na území dnešního Iráku, Íránu, Sýrie a Turecka se ve starověku usídlili nejstarší zemědělci a cca od 4. tis. př. n. l. zde vznikaly první státy v dějinách. Poznejte lépe kulturu, historii, náboženství a společnost sumerských městských států či mocných říší jako byla Babylonie či Asýrie.

Přednášející: prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc., Pedagogická fakulta UK

Přednáška bude dostupná také on-line na tomto odkazu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGQxYTdjODMtOWJhYi00NmMyLThkYmUtMTg4NDhlNGZlM2Y5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221d280218-b019-40db-b8b3-c3a185dbc3b5%22%2c%22Oid%22%3a%2211c5048e-5b94-446d-86c4-10573e80b02c%22%7d

Stačí kliknout a budete přesměrování na přenos přednášky přímo ve vašem prohlížeči. Není potřeba instalovat žádné programy nebo se přihlašovat či registrovat.

Změna programu vyhrazena. V případě nepředvídatelných změn si Muzeum Českého krasu vyhrazuje možnost změny programu.

Vždy ve čtvrtek od 18 hod. Vstupné 20 Kč/osoba.

Jenštejnský dům, Husovo náměstí 87, Beroun

Na akci se vztahují platná hygienická nařízení.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu