Archiv akcí 2009

Výstavy:

Pasivní domy
Výstava trvala od 29. ledna do 1. března

Návštěvníci mohli získat informace o evropském trendu výstavby energeticky úsporných domů splňujících nároky na tepelnou pohodu vnitřního prostředí při úspoře až 90 % nákladů na vytápění běžných staveb. Idea tzv. pasivních domů odpovídá současným programům udržitelného rozvoje, ochraně životního prostředí i rostoucím nárokům na urbanismus a místní architekturu. Výstava znázorňovala také principy výstavby a provozu rodinných domů i veřejných budov; na ukázkách staveb realizovaných u nás i v zahraničí dokumentovala, že i ve střední Evropě lze stavět tak, aby nebylo nutné setrvat u tradičních způsobů vytápění a obytné budovy si přesto zachovaly vynikající tepelné vlastnosti. Podklady k výstavě byly zpracovány předními českými odborníky na tuto problematiku. Potenciálním zájemcům tak byly poskytnuty podstatné informace pro získání orientace i potřebné kontakty.

První česká vědecká expedice do Gilf el-Kebír
Výstava trvala od 10. února do 21. února
Ve dnech 2. 11. –  26. 11. 2008 proběhla první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru v egyptské Západní poušti. Gilf el-Kebír je pohoří na jihozápadě Egypta, poblíž hranic se Súdánem, Libyjí a Čadem. Expedice měla za cíl hledat a dokumentovat stopy lidské přítomnosti v Západní poušti od nejstarších paleolitických osídlení po historická období. Nejzazším cílem byla Jeskyně plavců (známá též z filmu Anglický pacient) s unikátními neolitickými malbami.  Tato jeskyně byla pojmenována podle, na první pohled, vznášejících se lidí vyobrazených na zdech jeskyně. Podle vedoucího expedice egyptologa a archeologa Miroslava Bárty se však v tomto ohledu jedná o zobrazení obětovaných zajatců. Navrátivší se vědci jsou přesvědčeni, že tuto oblast, tedy část Sahary ležící na západ od Nilu, obývali lidé, kteří pozdější migrací dali vzniknout staroegyptské civilizaci. Důvod této migrace vědci vidí ve změně podmínek, které vedly k tomu, že tato část Sahary již přestala být úrodnou oblastí s jezery a s bohatým rostlinným a živočišným zastoupením.
Výstava se skládala z posterů o velikosti  A1 a z 5 velkoplošných profesionálních fotografických koláží Martina Frouze, fotografa českého National Geografic.

Jak se žije ve Středočeském kraji

Výstava trvala od 11. února do 27. března/ výstavní síň Konírna
Populárně naučná putovní výstava, připravená za podpory Středočeského kraje, monitorovala stav životního prostředí, způsoby jeho ochrany i formy řešení environmentální problematiky v regionu. Ústředním prvkem expozice byla interaktivní světelná mapa, která návštěvníkovi znázornila rozmístění jednotlivých funkčních prvků péče o životní prostředí v kraji. Informace byly podány názornou obrazovou formou, výstižnými texty a trojrozměrnými modely. Součástí výstavy byl také sborník, obsahující doplňkové údaje, užitečné kontakty i hry s ekologickou tématikou pro nejmenší návštěvníky.

Svět kolem nás (výstava soutěžních prací)
Výstava trvala od 24. února do 18. března
Dům dětí a mládeže Příbram – pracoviště Beroun a Muzeum Českého krasu v Berouně uspořádali keramickou soutěž na téma Svět kolem nás.
Soutěž byla vyhlášena pro tyto kategorie: I. kat.: MŠ; II. kat.: 1.-3. třída ZŠ; III. kat.: 4.-5. třída ZŠ; IV. kat.: druhý stupeň ZŠ; V kat.: dospělí. Zúčastnit se mohl každý zájemce; odborná porota však  hodnotila jen práce amatérských keramiků. V úvodu vernisáže výstavy byly v malé výstavní síni Jenštejnského domu vyhlášeny výsledky soutěže a předány odměny.

Od Popeleční středy k Velikonočnímu pondělí
Výstava trvala od 19. března do 15. dubna
Pro většinu Čechů  zůstávají Velikonoce původními pohanskými svátky jara a plodnosti, které ctili už staří Slované a Germáni. Jsou oslavou jarní rovnodennosti (slunovratu), zániku zimy a radostným vítáním příchodu jara, které zemi probouzí k životu a připravuje pole na zúrodnění. V křesťanské tradici jsou Velikonoce slavností spojenou se vzkříšením a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista. Jsou nejstarším a nejvýznamnějším svátkem všech křesťanských církví. Název Velikonoce je odvozen od Veliké noci, kdy ukřižovaný Ježíš vstal z mrtvých. Datum Velikonoc není přesně určeno –  podle tradice připadají na neděli po prvním jarním úplňku. Mají být vyvrcholením čtyřicetidenního půstu, následujícího po bujarých masopustních oslavách. Postní doba začíná Popeleční středou a vrcholí o šest neděl později na Boží hod velikonoční. Během tohoto období se zejména na venkově provozují i rozličné další obřady a obyčeje spojené s příchodem jara (otvírání studánek).
Výstava přiblížila tradiční i křesťanské zvyky v průběhu tzv. pašijového (svatého) týdne a pokrmy typických pro období Velikonoc. Z lidových symbolů Velikonoc a vítání jara v expozici jste mohli nalézt např. Moranu (smrtka) vynášenou na Smrtnou neděli, Líto, Jidáše…

Patrik Pařízek: Obrazy a objekty
Výstava trvala od 26. března do 3. května
Výstava obrazů, objektů a asambláží představila veřejnosti berounského výtvarníka Patrika Pařízka, studenta oboru Výtvarná výchova – český jazyk na Západočeské univerzitě v Plzni. Díky všestrannosti nachází pro svoji tvorbu velké množství inspiračních zdrojů s uplatněním různých výtvarných technik. Maluje obrazy, amatérsky restauruje, vyrábí drobný nábytek, tvoří menší skulptury ze dřeva nebo keramiky. V minulých letech se zúčastnil dvou mezinárodních plenérů v Polsku (Brzeg, Pietrzyków). Do některých svých výtvorů vkládá humorný podtext, například do počítačových koláží s motivem svatby, rozvodu a vraždy nebo do instalace Vykradená galerie, kde se diváci stávají aktivní součástí uměleckého díla, aniž by si to uvědomovali…  Pařízkova tvorba je nezávazně experimentální, možná i proto autor doplnil název výstavy úsměvným podtitulem „Když se to nepovede, tak se to vyhodí“. V poslední době se Patrik Pařízek intenzivně zabývá počítačovou grafikou, s níž se ve formě plakátů a pozvánek setkává berounská veřejnost díky jeho spolupráci s Muzeem Českého krasu v Berouně.

80 let značky JAWA
Výstava trvala od 3. dubna  do 3. května/ výstavní síň Konírna
Pokud uvažujeme nad historií výroby motocyklů, pak si musíme uvědomit, že na světě existovalo více než 2500 značek z celého světa. Ovšem jen nepatrná část z nich se stala opravdu známou. Jedna z proslulých firem, která se vryla do paměti široké veřejnosti a zároveň se tak stala jednou z nejslavnějších firem zabývajících se výrobou motocyklů, nese název JAWA. Jelikož byla firma založena v roce 1929 v Praze panem Ing. Františkem Janečkem, rok 2009 je tak rokem oslavy 80. výročí založení. Vše o firmě JAWA a jejích produktech jste se mohli dozvědět na výstavě „80 let značky JAWA“ v Muzeu Českého krasu v Berouně.

Zkamenělé poklady berounského muzea
Výstava trvala od 21. dubna do 13. září
Výstava vás seznámila s unikátními, či representativními ukázkami svědků dob dávno minulých – praobyvateli moří, kteří naše okolí obývali před stovkami milionů let a dochovali se nám dodnes jako zkameněliny. V depositářích Muzea Českého krasu byla objevena celá řada unikátních nálezů, z nichž mnohé nebyly nikdy vystaveny. Na této výstavě jste tedy měli jedinečnou příležitost seznámit se s poklady Muzea Českého krasu v Berouně a projít se po dně pravěkého moře…
Na vernisáži vystoupil: Prof. Štěpán Rak a Jan – Matěj Rak
Úvodního slova se zhostil Doc.RNDr. Oldřich Fatka, CSc., vedoucí oddělení paleontologie University Karlovy v Praze.

T. J. Sokol  Žebrák  1869 – 2009
Výstava trvala od 29. dubna do 28. října/ Muzeum Žebrák
Rozsahem nevelká, ale tématem velmi zajímavá výstava představovala významný počin založení a následujících 140 let činnosti místní tělocvičné jednoty, která vznikla záhy po ustavení československé sokolské organizace. Vedle zajímavých písemných dokumentů,  jako je korespondence zakládajících členů s Miroslavem Tyršem nebo lustrační dopisy z roku 1948, tvůrci výstavy nabízeli i méně známá fakta z historie a ze současného dění organizace. Sokolské aktivity se zdaleka netýkaly jen sletů a sám sokolský slet nebyl a není pouze jen přehlídkou hromadných cvičení. Proč  „slet“ a ne „spartakiáda“?  – Na tuto i na  další otázky  se snažily expozice najít odpověď.  A nakonec bonbonek nejen pro příznivce fotbalového mistrovství: Díky soukromé zápůjčce mohli fotbaloví fanoušci zavzpomínat na slavného sparťanského kanonýra – žebráckého rodáka Oldřicha Nejedlého, a to při příležitosti jeho letošních nedožitých stých narozenin.

Co takhle kdybychom…spolu postavili dům…
Výstava trvala od 7. května do 24. května
Benefiční výstava keramických obrazů, pořádaná Farní charitou Beroun ve spolupráci s Muzeem Českého krasu v Berouně, která představovala práce žáků základních škol v Berouně a ve Zdicích, vytvořené pro veřejnou sbírku POKOJÍČKY. V rámci koordinovaného projektu, zahájeného v březnu letošního roku, vytvářely kolektivy dětí společný keramický obraz, sestávající z dlaždic o velikosti 20×20 cm. Práci každé dílny předcházela společná diskuse na téma Rodina a pokojné dětství; poté, na bázi bezprostředních vjemů a nápadů dětí, vznikaly keramické obrázky. Stejně jako se lišilo individuální vnímání skutečnosti, odlišovaly se i použité techniky zpracování materiálu a kompozice díla.  Některé děti ryly do vlhké hlíny, jiné vrstvily rozválené pláty na sebe, někteří žáci zvolili náročnější modelovaný reliéf. Do práce na projektu se zapojilo více než 300 dětí.
Výstava podporovala veřejnou sbírku ve prospěch nákupu vybavení Azylového domu svatého Josefa v Lochovicích, jenž bude otevřen matkám nebo otcům s dětmi v mimořádně tíživé životní situaci. Pořadatelé výstavy děkují všem sponzorům, kteří dopomohli ke vzniku a realizaci projektu.

Výstava soutěžních fotografií
Zahájení (v rámci Evropských minerálních dní): 16. května ve 13.30 hodin ve výstavní síni MČK – Konírna/ zároveň vyhodnocení soutěže)
Výstava trvala od 16. května do 31. května/ výstavní síň Konírna
Muzeum Českého krasu koncem března letošního roku vypsalo fotografickou soutěž na téma

a/ Biodiverzita
(fotografie dokumentující rozmanitost přírody Českého krasu, Křivoklátska a Podbrdska)

b/ Krajina a těžba
(fotografie lomů štol, těžební techniky apod. Středočeského kraje.).

Součástí vernisáže výstavy bylo i vyhlášení výsledků soutěže. Vystaveny byly ty nejlepší fotografie.

Landsknechti  aneb  dělníci války
Výstava trvala od 27. května do 7. června
Historická výstava z období 16. století  přiblížila pojem „zemský voják německého císaře“. Pojednávala o dělnících války, kteří bojovali za žold, a zároveň o jednom z posledních vojsk, kde vojáci drželi specifická práva a zvyky. V pestrobarevných oblecích a za zvuku bubnů a píšťal prošli celou renesanční Evropou. Charakterizovalo je nemálo výstřednosti, rozmařilosti, chlapáctví i odvahy.  – Část exponátů výstavy pocházela ze sbírkových fondů Muzea Českého krasu v Berouně; větší část byly repliky dobových předmětů zapůjčené z fundu skupiny Berounští měšťané, s. r. o. Kromě drobnějších předmětů v pultových vitrínách, doprovodných textů, dobových vyobrazení či fotografií na plošných panelech byly návštěvníkovi nabídnuty videozáznamy s rekonstrukcemi vojenského života a bojových scén. Pozornost nepochybně upoutaly také ukázky dobových kostýmů na figurínách a divadelní scéna palebného postavení děla a vojenského tábora. Vyvrcholením výstavy byla tradiční Muzejní noc 2009.

Krajina a lidé
Výstava trvala od 3. června do 15. července
Na výstavě byly k vidění fotografie Daniela Kadeřábka dokumentující cesty po Islandu, Bolívii, Chile, Vietnamu, Kambodži, Indii, Indonésii, Náhorního Karabachu, Keni a Srí Lance. Daniel Kadeřábek poprvé vystavoval své fotografie v r. 2000 v Praze – Mánesu , jeden rok byly na putovní výstavě po Portugalsku, dále je vystavovala galerie v Heidenheimu v Německu. Na Slovensku byly umístěny ve stálé expozici v muzeu v Ružomberoku. Zúčastnily se dále společných výstav v Rumunsku, na Ukrajině, v Austrálii, Anglii , Skotsku, Španělsku, Itálii atd. Letos byly jeho fotografie vybrány mezinárodní porotou na soutěži Czech Press Photo.
Na vernisáži vystoupil kytarista Jan Matěj Rak a úvodního slova se zhostil Jan Anděl.

Letní nebe nad Berounem…a možná, že i jinde
Výstava trvala od 11. června do 6. září
Těžko říci, proč je zrovna léto chápáno jako ideální doba pro pozorování hvězdné oblohy. Noc je krátká a pár týdnů se dokonce ani úplně nesetmí. Na druhou stranu panují příjemné teploty, je čas dovolených a prázdnin, a tak si možná lépe najdeme chvíli na noční výlet za město, kde neruší světlo lamp a je ticho a klid. Výstava „Letní nebe nad Berounem … a možná že i jinde“ byla malou inspirací k pohledu na noční hvězdnou klenbu. Seznámili jste se s pozorováním hvězd i meteoru, rozeznali jste nejkrásnější letní souhvězdí i zajímavé objekty v nich. Nebyly vynechány ani planety či Měsíc. Příjemnou chvilku bylo možno strávit pod klenbou s diaprojekcí, zkusili jste si, jak vznikalo zatmění Slunce a viděli jste i akvárium bez ryb. Soudobé znalosti Vesmíru  se do výstavního sálu nevešly, ani kdyby se celý zaplnil knihami. Snad se do něj vešla malá pozvánka do světa hvězd, oběžnic, galaxií i mlhovin zdánlivě nekonečného prostoru.

A co mix Ryzcových comixů?

Výstava trvala od 18. července do 4. září/ výstavní síň Konírna

Výstava obrazů Josefa Ryzce v Muzeu Českého krasu v Berouně s názvem „A co mix Ryzcových comixů?“ byla vlastně průřezem jeho malířského díla za více než 40 let. Všechny vystavené obrazy spojoval zcela záměrně, ale současně zcela přirozeně, leitmotiv comixu. Ten je totiž přítomen od samého začátku autorova zaměření na celou oblast malby, jíž se někdy počátkem roku 1965 začal systematicky zabývat. Nějaký příběh byl vždy tím hlavním důvodem k namalování jakéhokoliv autorova obrazu a je proto více či méně ve všech neomylně přítomen. Dá se proto dokonce říci, že nebýt autorovy silné potřeby vyprávět co možná nejrůznější příběhy, žádný z jeho obrazů by asi nikdy nebyl namalován.

Malá porce porcelánu

Výstava trvala od 9. září  do 6. října

Každé září je město Beroun v souvislosti s podzimními hrnčířskými trhy ve znamení řemeslné tvůrčí práce. Ukázkou takovéhoto umění byla i výstava Radky Linhartové, renomované designérky v oblasti práce s porcelánem. V Muzeu Českého krasu tak byly k vidění užité a užitně – dekorační porcelánové předměty, kterým se autorka ve spektru své tvorby plně věnuje. Na poli umělecko – ideovém je ovlivněna kubismem a art deco, ovšem ráda se inspiruje i vlivy jiných kultur obohacující oba výše zmíněné směry.

Na vernisáži vystoupil hudební kvartet „No jukebox“.

Poletování v čase (keramické variace a obrazy)

Výstava trvala od 10. září do 21. října/ výstavní síň Konírna

Další zářijová výstava, která měla nádech řemeslné práce, byla výstava keramiky Květy Makovské v prostoru Konírny. Návštěvníci se tak mohli seznámit i s ukázkou umělecké práce s hlínou, jejíž pálení mělo již od dob pravěku a starověku nejen řemeslně – utilitární, ale i umělecký charakter. Právě pravěk, potažmo i starověk, jsou pro Květu Makovskou, která nazvala své prezentované keramické variace poetickým názvem Poletování v čase, velkou inspirací.

Na vernisáži vystoupilo kytarové duo David Palivec & Vojtěch Hlavačka a úvodního slova se zhostil syn autorky Ing. Vít Makovský.

Tetínské křižovatky

Výstava trvala od 23. září do 24. listopadu

23. září 2009 byla v Muzeu Českého krasu otevřena výstava „Tetínské křižovatky“, která zachytila hlavní etapy života obce a jejího bezprostředního okolí na základě archeologických objevů a výzkumů. A to nejen z období raného středověku, do kterého spadají nejnovější výzkumy. Veřejnost se seznámila s nově odhaleným pohřebištěm, úžasným nálezem depotu stříbrných mincí a znovu si připomněla slavné tetínské předky žijící na zdejším hradišti – sv. Ludmilu a sv. Václava. Výstavu připravili pracovníci Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.

Bylo – nebylo: Berounsko před listopadem ´89

Výstava trvala od 14. října do 6. prosince

V roce 2009 uběhlo dvacet let od událostí, které znamenaly výrazný zlom v životě české, ale i berounské společnosti. V této souvislosti jsme si formou výstavy připomněli léta předcházející 17. listopadu 1989. Pro ty, kteří poslední roky komunistického režimu v Československu znají jen z vyprávění v hodinách dějepisu, snad byla naše snaha zajímavým oživením doby, kterou prožívali jejich rodiče. Vám, kteří jste tuto dobu prožili, tato výstava připomněla historickou realitu brigád socialistické práce, pionýrských slibů a cvičení civilní obrany, ale také běžné každodenní starosti a radosti, které Vás provázely a vytvářely tak obraz Berounska před rokem 1989.

Lidové ozdoby a betlémy

Výstava trvala od 2. prosince 2009  do 6. ledna 2010

V minulosti bylo vytváření předmětů, určených k příležitosti výročních svátků, přirozenou součástí života. V dnešní době stoupá zájem veřejnosti o výstavy s lidovou kulturou. Na vánoční výstavě v Muzeu Českého krasu viděli návštěvníci desítky lidových ozdob, které jim jistě byly inspirací pro vánoční výzdobu jejich domovů. Vystaveny byly dále zvykoslovné předměty, které se vytvářely u příležitosti Mikulášské nadílky a Vánoc. Nechyběly ani betlémy ze současných materiálů: vizovické a slané těsto, papírové betlémy, látkové figurky, šustí, vystřihovaný betlém, háčkovaný nebo v ořechu.

Tvorba studentů na téma Vánoc a adventu

Výstava trvala od 9. prosince 2009 do 6. ledna 2010

V rámci vánoční výstavy představili svou tvorbu žáci 1. – 3. ročníku oboru Aranžér SOŠ a SOU Beroun Hlinky. Co bylo k vidění? Vystaveny byly práce z keramické hlíny, vánoční vazby a adventní věnce. Dále malba, grafika,  kašírované obrázky nebo textilní koláže. Výstava svým obsahem dokreslila vánoční atmosféru v Muzeu Českého krasu v Berouně.

(V počtu návštěvníků výstav nejsou zahrnuty návštěvníci  vernisáží)

Výstavy z fondů MČK v jiných muzeích:

Z geologických a paleontologických sbírek Muzea Českého krasu

Výstava trvala od 15. října do 2. prosince/ Středočeská vědecká knihovna Kladno

V budově Středočeské vědecké knihovny Kladno v termínu 15. 10. až 2. 12. 2009 se uskutečnila výstava z fondů MČK. Ve vitrínách na chodbě knihovny, přístupných veřejnosti, byly představeny reprezentativní ukázky z geologických a paleontologických sbírek MČK (doplněné popiskami, obrázky, fotografiemi a krátkými texty). Jedna ze šesti vitrín byla věnována historii kladensko-nučické dráhy, po které se dopravoval vápenec mimo jiné z lomů v okolí Berouna.

Přednášky pořádané MČK:

Úterý 3. února v 19.00
Máme dost tmy?
Z cyklu přednášek s Hvězdárnou Žebrák
Světelné znečištění jako důsledek nehospodárného nakládání se světlem ruší přirozenou noční tmu a biorytmy všech živých organismů (včetně člověka), které tmu potřebují k efektivnímu spánku. Osvětluje oblohu na desítky kilometrů daleko a je tudíž svízelným problémem i pro všechny profesionální i laické pozorovatele noční oblohy. To bylo základním tématem velmi zajímavé přednášky „Máme dost tmy?“. Po přednášce měli návštěvníci možnost pozorovat hvězdnou oblohu z Plzeňské brány dalekohledy, zapůjčenými Hvězdárnou Žebrák.

Přednášel: Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR.

Středa 4. března v 17.00

První česká vědecká expedice do Gilf el-Kebír
Ve dnech 2. 11. –  26. 11. 2008 proběhla první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru v egyptské Západní poušti. Gilf el-Kebír je pohoří na jihozápadě Egypta, poblíž hranic se Súdánem, Libyjí a Čadem. Expedice měla za cíl hledat a dokumentovat stopy lidské přítomnosti v Západní poušti od nejstarších paleolitických osídlení po historická období. Přednáška se skládala z výkladu účastníka expedice za doprovodu počítačové prezentace fotografií.

Přednášel: Mgr. Martin Tomášek, PhD. z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.

Čtvrtek 2. dubna v 17.00

Historie osady Koda od nejstarších dob po dnešek
Osada Koda se nachází v centru stejnojmenné národní přírodní rezervace v Českém krasu na katastru obce Tetín. Důvodem vzniku osídlení již v pravěku byl stálý zdroj kvalitní vody – Kodská vyvěračka – a existence několika jeskyní. Kodská jeskyně a jeskyně Ve stráni byly osídleny opakovaně během několika období pravěku a doloženo je i povrchové osídlení z mezolitu. Z vod vyvěračky se během posledních 10 tisíc let vytvořilo mohutné těleso sladkovodních vápenců – pěnovců, které odráží vývoj přírody a ve kterém jsou doklady osídlení také zaznamenány. V historické době byla Koda osídlena již od středověku a mezi lety 1604 a1611 zde vznikl první vodní mlýn, využívající vody Kodské vyvěračky. Vývoj technologicky unikátních mlýnských staveb, postupně vznikajících na několika místech Kody, byl hlavní náplní přednášky, včetně stručného shrnutí moderní historie Kody až do současnosti.

Přednášel: RNDr. Karel Žák, CSc. z Geologického ústavu AV ČR.

Úterý 7. dubna v 19.00

Jaké bude počasí?
Beseda o počasí s meteoroložkou RNDr. Magdalenou Lípovou známou především z předpovídání počasí v Československé televizi nebo z Českého hydrometeorologického ústavu ČR a Rádia BLANÍK.
Po skončení přednášky  Vás tradičně očekávalo pozorování oblohy z Plzeňské brány dalekohledy Hvězdárny Žebrák.
Přednášela: RNDr. Magdaléna Lípova

Čtvrtek 9. dubna v 17.00

JAWY na Dakaru
V roce 2005 absolvoval novinář Jaroslav Šíma jako doprovod rallye Barcelona – Dakar cestu do Dakaru na motocyklu JAWA 125 Dakar. Na této motorce ujel 6200km. V roce 2007 absolvoval stejnou formou rallye Lisabon – Dakar tentokrát na motocyklu JAWA 650 Dakar. Svoji cestu v Dakaru neukončil a pokračoval dále po Africe a najel celkem 14 040km. O těchto dvou cestách a o něčem navíc jste se mohli dozvědět na přednášce s názvem JAWY na Dakaru. Součástí bylo i promítaní fotografií toho, kdo toto vše absolvoval.

Přednášel: Jaroslav Šíma

Středa 13. května v 17.00
Náš dnešek ve světle díla TGM
Tématem přednášky byla konfrontace  filozofického myšlení Tomáše Garrigua Masaryka se současnými zásadními tématy, jako je globalizace, evropská integrace, demokracie, marxismus,  kapitalismus atd. Výklad se  opíral zejména o tři významná Masarykova díla Česká otázka, Otázky sociální a Světová revoluce, jejichž ústředními motivy byly humanismus, morálka, socialismus a kritika marxismu. Vyústěním přednášky pak byla charakteristika Evropské unie jako pokusu o nadnárodní přístup ke globalizaci, což úzce souvisí s fenoménem nového světového univerzalismu pod záštitou demokracie.
Přednášel: Doc. Ing. Vladimír Švihla, DrSc.

Čtvrtek 25. června ve 20.00
Jak pozorovat oblohu v létě … a možná že i jindy
V přednášce jste se seznámili s tím, jak se vyznat na hvězdné obloze, co na ní hledat a co naopak nehledat. Poznali jste letní souhvězdí, jak vzniká zatmění Slunce i co jsou to Perseidy.  Přednášel: Ing. Martin Fuchs (Štefánikova hvězdárna)

Středa 15. července v 18.00/ výstavní síň Konírna

Povídání s fotografem Danielem Kadeřábkem

Fotograf Daniel Kadeřábek procestoval celou řadu zemí v rozličných koutech světa: Island, Chile, Vietnam, Kambodžu, Indii, Indonésii, Náhorní Karabach, Srí Lanku, Keňu nebo Bolívii, kde dokonce zažil povstání. Cestovatel a autor právě do 15. července vystavoval některé své fotografie ve výstavní síni Konírna (výstava Krajina a lidé), proto Vás po ukončení besedy s projekcí, při příležitosti derniéry výstavy, ještě pozval na její komentovanou prohlídku.

Přednášel: Daniel Kadeřábek

Úterý 15. září v 19.00
PREZENTACE IYA 2009 – Co je to astronomie?

Z cyklu přednášek s Hvězdárnou Žebrák
Jak jistě všichni dobře víme, rok 2009 byl mimo jiné i mezinárodním rokem astronomie. S tím byl spojen i cyklus přednášek o astronomii, které pro Vás i nadále budeme připravovat ve spolupráci s Hvězdárnou Žebrák. Zářijové povídání neslo název Co je to astronomie? a návštěvníci se zde mohli dozvědět vše podstatné, co se týká astronomie jako vědy o vesmíru. Fascinace vesmírem provází vývoj naší civilizace již celou řadu věků a to nezmění ani rychlý a efektivní vědecký vývoj. Čím více totiž o vesmíru prostřednictvím astronomie víme, tím více jsme fascinováni neuchopitelností tohoto prostoru.

Přednášel: Vladislav Slezák

Úterý 20. října v 18.00

Berounský obrozenec Josef Antonín Seydl

Jan Matěj Rak nám je všem známý zejména svým kytarovým uměním, ovšem málo kdo ví, že je navíc potomkem bratra významného berounského děkana z dob národního obrození Josefa Antonína Seydla. Tento hlavní představitel tehdejší berounské duchovní správy vstoupil do dějiny města Berouna především jako autor nejstarší dochované kroniky právě svého rodného královského města. V ní líčí historické dění od počátků města až do 19. století, geografický a přírodovědný popis lokality, ale například i zvyklosti, obyčeje, oblékání a stravování jeho současníků. O Josefu Antonínu Seydlovi vám vyprávěl jeho praprapraprasynovec Jan Matěj Rak.

V pátek 13. listopadu v 18.00

Beseda o listopadu 1989

V roce 2009 uběhlo dvacet let od událostí, které znamenaly výrazný zlom v životě české společnosti. V této souvislosti jsme Vás pozvali na besedu o událostech listopadu 1989. Naše pozvání přijali PhDr. Jan Bureš, Ph.D. z Ústavu politologie FF UK, Mgr. Vlastimil Ježek, publicista, který patřil k čelním osobnostem stávkového hnutí listopadu 1989 a Kamila Moučková, bývalá česká televizní a rozhlasová hlasatelka.

Besedu moderoval historik Doc. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.

Ve čtvrtek 10. prosince 2009 v 18.00

Pohled ze dvou stran

Na přednášce jste mohli slyšet vyprávět o tom, jak může dopadnout vycestování do ciziny za účelem vydělat si nějaké ty peníze. Své turistické a pracovní zážitky z Kypru (z tohoto Afroditina ostrova lásky a krásy ve východním Středomoří) vám představili Jarmila Vacková a Patrik Pařízek. Nevšední zážitky „servírky a kuchaře“ z jednoho z kyperských hotelů bylo doplněno promítáním z letovisek Protaras, Ayia Napa, Paralimni a okolí.

Spolupořádané besedy v prostorách MČK:

Pondělí 16. února v 11.00

Seminář o pasivních domech

V rámci výstavy Pasivní domy byl v Jenštejnském domě připraven čtyřhodinový seminář s ekologickou tématikou vedený třemi odbornými lektory. Jednalo se o populární exkurzi problematikou pasivních domů – ekologického řešení komfortu bydlení a značných úspor energií. Přednáška byla určena pro odbornou veřejnost v oboru stavebnictví.

Středa 25. února v 18.00
O čem sní ženy a muži/ beseda s Olgou Sommerovou
Beseda z cyklu Setkání s autory, které máte rádi v Muzeu Českého krasu v Berouně
Olga Sommerová patří ke špičce mezi tvůrci dokumentárního filmu. K bestsellerům patří i její knihy O čem sní ženy a O čem sní muži. V únorové besedě jste měli mimořádnou příležitost se s režisérkou a spisovatelkou Olgou Sommerovou setkat a seznámit se s její prací i názory. Nechyběla ani tradiční autogramiáda jejích knih.

Středa 18. března v 18.30

RNDr. Jiří Grygar  v Berouně
Beseda z cyklu Setkání s autory, které máte rádi
Předseda organizačního výboru Mezinárodního roku astronomie, vyhlášeného OSN a UNESCO, kapacita v oboru astronomie, známý popularizátor a spisovatel RNDr. Jiří Grygar, CSc., se opět setkal s berounskou veřejností v Muzeu Českého krasu při besedě na téma Nejnovější poznatky astronomie. Setkání bylo doplněno prezentací zajímavých fotografií z autorova archivu a tradiční autogramiádou.

Středa 15. dubna v 18.00
Jarní setkání s Ludvíkem Vaculíkem
Beseda z cyklu Setkání s autory, které máte rádi
Známý spisovatel a samorostlý filosof Ludvík Vaculík patří v současnosti k legendám české literatury. Jeho literární tvorba odráží jeho bohatý a jistě nekonformní život. Účastníci tohoto setkání se  mohli přihlásit na výjezdní besedu s Vlastimilem Markem do Hudlic s netradičním námětem Proutkaření v krajině.

Středa 6. května v 18.00
Záhady hradů Točníku a Žebráku

Beseda z cyklu Setkání s autory, které máte rádi
O Floriánkovi, o chlupatých rybách či démonu v jezírku hradu, jenž patřil k nejoblíbenějším sídlům krále Václava IV.,  ale také o nejnovějších  objevech a archeologických nálezech na Točníku a Žebráku i v jejich nejbližším okolí  vyprávěli kastelán obou hradů, JUDr. Petr Zemánek a žebrácký rodák, spisovatel Otomar Dvořák. Pro účastníky besedy byl připraven bonus – zvýhodněná speciální návštěva hradu Točník.

Středa 24. června v 18.00
Beseda a křest nové knihy o Kačáku
s Otomarem Dvořákem a Marií Holečkovou
Jaké tajemství skrývá nepatrný potok Loděnice, zvaný Kačák, pramenící na úpatí pohoří Džbán na Rakovnicku  a ústící v srdci Českého krasu u Srbska do Berounky, jste se dozvěděli na červnové besedě  v cyklu Setkání s autory, které jste měli rádi. Byli jste překvapeni, kolik podivuhodných a tajemných míst díky této knižní novince jste s jejími autory objevili.

Středa 7. října v 18.00

Beroun ve fotografiích

s tvůrci nové monografie

Ojedinělý knižní projekt – kniha šesti fotografů a jednoho textaře -  mapuje Beroun současnosti. Malá monografie města Beroun, která vyšla koncem září, je osobním pohledem na město a jeho obyvatele. K jejímu naplnění se sešli Jiří Semrád, Jan Kasl, Zdeněk Zůna, Jitka Krásová, Lucie Suchá a Daniel Kreissl – slovem jejich fotografické obrazy mistrně doprovodil berounský textař Jan Velíšek.

Beseda s autory a vydavatelem byla spojena s autogramiádou.

V úterý 10. listopadu v 18.00

Beseda s Arnoštem Vašíčkem

V rámci cyklu Setkání s autory, které máte rádi

V úterý 10. listopadu 2009 jste se mohli setkat se scénáristou kultovního seriálu Strážce duší Arnoštem Vašíčkem. Autor a cestovatel představil své dosud nepublikované dokumenty z cest po třech kontinentech (Amerika, Evropa, Asie), které mají námět nevyřešených a tajemných záhad.

Ve středu  9. prosince v 18.00

Večer s Bedřichem Ludvíkem

V rámci cyklu Setkání s autory, které máte rádi

V Muzeu Českého krasu se vám představil dramaturg ČT, režisér, dokumentarista, ale i písničkář Bedřich Ludvík. Během této besedy jste se mohli seznámit s jeho zážitky z natáčení (zejména co se týče seriálů Praha, město věží, Zpět k pramenům nebo Paměť stromů). Vyprávění bylo doprovázeno písničkami z autorovy 40ti leté hudební tvorby.

Ostatní akce (doprovodné programy pro veřejnost, koncerty, exkurze, křty publikací, divadelní představení):

Sobota 14. února v 18.00
Koncert operních árií českých a světových autorů
Na programu večera byly oblíbené árie proslulých hudebních skladatelů Wolfganga Amadea Mozarta, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Petra Iljiče Čajkovského a dalších. Zazněly v provedení Hany Řípové (soprán), Lenky Farkáčové (mezzosoprán), Adolfa Baudyše (tenor) a Jiřího Zápotockého (basbaryton), za instrumentálního doprovodu Miroslava Navrátila.

26. dubna v 10.00

Cílová jízda motocyklů  JAWA č.1

Jako doprovodný program výstavy 80 let značky Jawa v Muzeu Českého krasu v Berouně byla pořádána tzv. Cílová jízda motocyklů JAWA č.1.

Program akce:

10,00 hod. zahájení,prezentace

10,05 -11,30 hod. prohlídka výstavy  v síni Konírna a muzea v Berouně.

11,30 hod. vyhodnocení jízdy

12,00 hod. ukončení – individuální odjezdy.

Podmínkou hodnocení byl příjezd na motocyklu Jawa a odevzdání vyplněné přihlášky.

Vyhodnocení byli:

-nejvzdálenější řidič

-nejvzdálenější řidička

-nejmladší účastník

-nejstarší řidič

Vítězové obdrželi propagační předměty věnované od Moto Jawa Týnec nad Sázavou.

Víkend 2. a 3. května/ v Geoparku Barrandien

Řemeslné a hrnčířské trhy

v sobotu 2. 5. od 8 do 18 hodin, v neděli 3. 5. od 9 do 17 hodin

Pro návštěvníky proslulých berounských řemeslných a hrnčířských trhů Muzeum Českého krasu každoročně připravuje jarmark tradičních řemesel pod širým nebem v prostorách expozice Geopark Barrandien. Ten opět navodil  iluzi pracovišť dovedných mistrů hrnčířů, kovářů, dráteníků a dalších, dnes už téměř vymizelých řemesel.

Sobota 16. května
Evropské minerální dny
V rámci Evropských minerálních dnů (15. – 17. května) pro Vás Muzeum Českého krasu ve spolupráci s Vápenkou Čertovy schody a.s. a Velkolomem Čertovy schody a.s. připravilo zajímavý program:

Exkurze
9.00 – sraz přihlášených účastníků v Geoparku Barrandien (Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun) – odjezd na exkurzi aktivních lomů Velkolomu Čertovy schody s prezentací rekultivace po ukončení těžby a ukázkou vytěžených míst po rekultivaci.  Na programu byla i prohlídka fotografické výstavy Víta Vojtíška s názvem O zvířatech a muzikantech v Galerii Čerťák.
11.30 – návrat do Muzea Českého krasu – připraveno bylo malé občerstvení – prohlídka Geoparku Barrandien.

12.00 – komentovaná prohlídka geologické výstavy Zkamenělé poklady berounského muzea vedená promovaným geologem a zároveň kurátorem výstavy Mgr. Štěpánem Rakem

16. května ve 14.00
Komentovaná prohlídka výstavy Zkamenělé poklady berounského muzea
Muzeum Českého krasu pro Vás v rámci Evropských minerálních dnů připravilo komentovanou prohlídku své výstavy. Na tuto prohlídku byl 50% vstup.
Komentoval kurátor výstavy: Mgr. Štěpán Rak
Počet návštěvníků komentované prohlídky: 6

Neděle 24. května v 9.15
Jarní geologicko–botanická exkurze
Trasa:
Loděnice – vápenka (krátké seznámení s historií těžby vápence v Loděnicích a s loděnickou vápenkou).
Černidla, Barrandovy jámy (seznámení s geologií a paleontologií okolí Loděnic, s pravěkými podmořskými vulkány a návštěva naleziště Joachima Barranda; každému  účastníku se zde nabízela výjimečná příležitost nalézt celého trilobita, což na jiných lokalitách nebývalo pravidlem).
Přírodní památka Branžovy – lom Branžovy (přechod po okraji pole nad Loděnicemi k činnému lomu, seznámení s významným nalezištěm zkamenělin a s původním stavem před odtěžením šíje mezi oběma lomy).
Loděnice (návrat na náměstí v Loděnicích a individuální odjezd účastníků).
Odborný výklad:  Mgr. Štěpán Rak – geologický výklad
Mgr. Pavel Špryňar – botanický výklad

Čtvrtek 28. května v 16.00/ v Geoparku Barrandien
Křest knihy Sága rodu Křížů
autora Rudolfa Kadeřábka
Poslanec parlamentu ČR Jiří Schwippel a bývalý senátor Jiří Ruckl pokřtili v geoparku Muzea Českého krasu další Berounské reminiscence Rudolfa Kadeřábka, tentokrát speciál – Ságu rodu Křížů. Osud tohoto známého rodu autorovi lecčím připomněl život a boje seveřanů, kteří jako první osídlili ostrov Island. Manželé Ludvík a Marie Křížovi s dětmi se usídlili v prvních letech 20. století na berounském Ostrově, aby zde  jako první založili moderní potravinářskou firmu a zároveň novou rodovou tradici. Pod podobenstvím severských ság vypráví Rudolf Kadeřábek o generacích rodu v kontextu jejich doby a přitom si pohrával s cifrou 101: sleduje sto a jeden rok Křížova mlýna a pekárny, sto a  jednu zkazku, legendu a příběh, připomíná sto a jednoho berounského občana, postavu, osobnost…

V.  Muzejní noc
aneb putování proti toku času tentokráte do 16. století
Letošní muzejní noc se uskutečnila 5. červen od 18.00
Na úvod bylo v Geoparku Barrandien připraveno divadelní představení Kalisto a Melibea L. P. 1492 hořovického souboru „Na Vísce“, který se touto hrou poprvé představil v Berouně. Letošní muzejní noc se  zaměřovala na výrazné prvky specifické pro 16. století. Jedním takovým byla i snaha o experimentování v oblasti fyziky, chemie, medicíny, ale i magie a astrologie, tedy alchymie, obzvlášť specifická pro dvůr krále Rudolfa II. V rámci znázornění tohoto fenoménu byl využit sklepní prostor jako alchymistická dílna.
Pro konec 16. století byl mimo jiné významný i přechod paradigmatu ve vnímání vesmíru. Na přelomu 16. a 17. století byl patentován první dalekohled a člověk již začínal být fyzicky schopen pohlížet do vesmíru z povrchu zemského. V tomto smyslu bylo návštěvníkům umožněno z ochozu Plzeňské brány  pozorovat hvězdy dalekohledy Hvězdárny Žebrák.  V 16. století byl již plně rozvinut v českých zemích knihtisk. Zejména díky ilegálnímu působení členů Jednoty bratrské. Vrcholem jejich snah byl tisk známé bible Kralické z roku 1596. V tomto směru byly připraveny praktické ukázky tiskařství.
V Geoparku Barrandien byla umístěna dobová krčma. V tomto prostoru se zvláště děti zúčastnily renesančních her  (například skládání obrazu z ovoce a zeleniny po způsobu Archimboldova.). Vrcholem byly scénky (například přepadení kupců lapkovskou družinou) a ukázky šermu a tanců z velké části připravované spolu se Spolkem helvétských žoldnéřů a Berounskými měšťany. V tomto směru se jednalo o komponovaný program, který zahrnoval i střelbu z dobových palných zbraní.

Čtvrtek 3. září v 18.00/ v Geoparku Barrandien

Křest kalendáře Lucie Suché

Jednalo se o představení nového nástěnného kalendáře s reprodukcemi obrazů berounské malířky Lucie Suché. Akce probíhala formou vernisáže použitých děl ve dvoře Muzea Českého krasu v Berouně (vstup ze Slapské uličky). Na křtu a autogramiádě zahrála hudební skupina Ponožky pana Semtamťuka.

Víkend 12. a 13. září/ v Geoparku Barrandien

Řemeslné a hrnčířské trhy

v sobotu 12. září od 8 do 18 hodin, v neděli 13. září od 9 do 17 hodin

Pro návštěvníky proslulých berounských řemeslných a hrnčířských trhů Muzeum Českého krasu každoročně připravuje jarmark tradičních řemesel pod širým nebem v prostorách expozice Geopark Barrandien. Ten opět navodil  iluzi pracovišť dovedných mistrů hrnčířů, kovářů, dráteníků a dalších, dnes už téměř vymizelých řemesel.

Středa 28. října ve 12.00

Den Středočeského kraje

Muzeum Českého krasu v rámci oslav Dnes Středočeského kraje z 28. října 2009 zpřístupnilo všechny své expozice i aktuální výstavy v Berouně i v Žebráku zdarma. Od 12.00 – 17.00 pak byl připraven tématický doprovodný program.

Doprovodný program:

12.00 – 13.00

Hudební vystoupení dua Bohumila Vokáčová (zpěv) a Milan Procházka (klávesy) navodilo atmosféru 80. let vzhledem k výstavě Bylo – nebylo: Berounsko před listopadem 1989.

13.00 – 14.00

Komentovaná prohlídka výstavy „Bylo – nebylo: Berounsko před listopadem 89“, která  proběhla pod vedením Mgr. Barbory Kailové, historičky muzea a kurátorky výstavy a Ivany Macháčkové, zástupkyně ředitelky a spoluautorkou výstavy.

14.00 – 15.00

Ve výstavní síni Konírna, která je situována v Geoparku Barrandien se představil divadelní soubor Cirkus Žebřík se svou loutkohrou „Polévka stydne aneb Vzlety mysli Mistra Leonarda“. Hra pojednávala o životě Leonarda da Vinci, o jeho touze létat, o vzletech a pádech mysli a o polévce, která stydne nám všem… V inscenaci, doplněné živou hudbou, byly použity maňáskové loutky v kombinaci s živými herci a scéna vycházející z italského barokního divadla.

15.00 – 16.00

Hudební duo Ventus středověkými melodiemi naladilo návštěvníky na následnou komentovanou prohlídku výstavy „Tetínské křižovatky“.

16.00 – 17.00

Program Dne Středočeského kraje ukončila  komentovaná prohlídka výstavy Tetínské křižovatky. Výstavou návštěvníky provedl Mgr. Daniel Stolz, archeolog Ústavu archeologické památkové péče středních Čech a zároveň kurátor výstavy.

V pátek 30. října v 9.00 a v 17.00

Halloween v muzeu

Ve spolupráci s DDM jsme pro děti opět připravili strašidelné soutěže v rámci oslav původem keltského svátku Halloween. Pro každého nebojácného návštěvníka byla připravena malá odměna. Dopolední program byl určen pro MŠ a večerní v Geoparku Barrandien pak pro širokou veřejnost.

V soboru 5. prosince ve 12.00/v Geoparku Barrandien

Mikuláš v muzeu

V Geoparku Barrandien Muzea Českého krasu jsme pro vás pořádali ve spolupráci s DDM Příbram (pracoviště Beroun) program pro malé a velké Berouňáky a návštěvníky z míst blízkých i vzdálených. Akce Mikuláš v muzeu měla podtitul „v pekle trošku postrašíme, v nebi zase pochválíme“. Na všechny čekali rozverní čertíci v pekle, ale i Mikuláš a anděl v nebi.

V sobotu 19. prosince v 10.00/ výstavní síň Konírna

Jak Kašpárek zachránil Vánoce

Divadelní představení Échelle/Žebřík o.s.

Divadelní představení Jak Kašpárek zachránil Vánoce je takovou veselou pohádkou s písničkami o tom, co se může přihodit, když se čerti v pekle nudí a chtějí překazit Vánoce. A jak se v pravou chvíli do všeho vloží odvážný Kašpárek…
Loutková pohádka hraná s rodinným divadlem z roku 1942 je vhodná pro děti i dospělé.

Hrali, zpívali a loutky vodili: Michaela Hadušovská/ Petr Štěpánek,
Kateřina Molčíková a Miloš Samek

Ve středu 23. prosince v 19.30/ výstavní síň Konírna

Koncert kapely Cluaran

Před Štědrým dnem se v Muzeu Českého krasu představila kapela Cluaran. Jedná se o akustický kvartet, který vznikl v roce 2003 v Králově Dvoře a zaměřuje se na tzv. keltskou hudbu – tradiční lidovou hudbu Irska, Skotska a Bretaně. V repertoáru Cluaranu jste mohli slyšet podmanivé taneční instrumentálky irského a bretonského venkova, ale také zpívané irské a skotské balady ve vlastní úpravě s nádechem jazzu, blues i country.

Pokud není uvedeno jinak a pokud se nejedná o exkurze, všechny akce se uskutečnily v Jenštejnském domě.

| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu