Kam pro knihy? Dokonce i do muzea!

Tip | pro badatele

Knihovna Muzea Českého krasu

V loňském roce oslavilo Muzeum Českého krasu 120 let působení v berounském regionu. Jen málokdo však ví, že se vznikem muzea jsou spojeny také počátky jeho muzejní knihovny. Nejprve měla sloužit především ke studiu odborným pracovníkům muzea, kteří ji hojně využívali, například při přípravě expozic a výstav, katalogizaci (odborném zpracování sbírkových předmětů) nebo při vlastní vědecké činnosti. Dnes je knihovna přístupná též zájemcům z řad laické i odborné veřejnosti.

Tvorba knihovního fondu muzejní knihovny vychází z potřeb a celkové specializace muzea, proto se v něm nachází knihy a periodika z oblasti společenskovědní (historie, umění, etnografie, muzejní a vlastivědná práce, archeologie) a přírodovědné se zaměřením na geologickou a paleontologickou literaturu (v menším měřítku je zastoupena také zoologie a botanika). Muzeum Českého krasu vydává každoročně odborný časopis pro regionální výzkum Český kras (letos v lednu vyšlo už jeho 38. číslo), který vyměňuje s řadou domácích a zahraničních knihoven a institucí.

Response code is 404

Muzejní knihovna disponuje rovněž monografiemi a periodiky regionálního charakteru, které již ale mají statut sbírkového předmětu. Některé tituly si mohou návštěvníci zakoupit v pokladně muzea. Velmi vzácnou část sbírkového knihovního fondu tvoří staré tisky (knižní produkce z let 1600-1800). Na jejich postupné restaurování vynakládá  nemalé finanční prostředky. Muzeum též spravuje knihovnu v pozůstalosti po světoznámém dirigentu Václavu Talichovi zahrnující desítky titulů s hudební tématikou.

V roce 2002  se nesbírková muzejní knihovna stala knihovnou veřejnou poskytující všechny služby dle knihovního zákona (výpůjční, reprografické, MVS atd.). Po předchozí domluvě ji může navštívit každý, knihy a periodika se po zaregistrování půjčují ke studiu pouze prezenčně nebo prostřednictvím MVS do jiné knihovny. Malá výběrová knihovnička  určená návštěvníkům muzea se nachází ve vstupních prostorách muzea, další i v jeho expozici. Na webových muzejních stránkách bude od letošního roku k dispozici zatím neúplný on-line katalog knihovny čítající přes 20 000 svazků. V současné době má v Berouně zájemce o odbornou a regionální literaturu k dispozici tři místa ke studiu: Městskou knihovnu, knihovnu Státního okresního archivu a Knihovnu Muzea Českého krasu.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu