Nahlédnutí do historie jednoho z nejstarších berounských domů

Unikát | výročí

V letošním roce se v muzejním kalendáři sešly hned dvě významné události. Je tomu už 400 let co ruce kameníka vytesaly na portál jednoho z nejstarších domů nápis, který zanechal budoucím generacím zprávu o jeho obyvatelích.

Dnes v tomto domě tzv. Jenštejnském sídlí muzeum, které shodou okolností slaví 120 let svého působení v berounském regionu. Prolínání historie měšťanského domu a místního muzea se stalo podnětem k realizaci výstavy uspořádané muzeem u příležitosti obou těchto výročí.

Úvodní část výstavního projektu je věnovaná stavebně historickému vývoji Jenštejnského domu, který existoval už mnohem dříve než dokládá výše zmiňovaný nápis na portálu. Důkazem nám jsou vyobrazení domu na nejstarších vedutách města Berouna, nálezy z místních archeologických výzkumů i zmínky v archivních materiálech. To vše bude na výstavě k vidění společně s dobovými fotografiemi a pohlednicemi domu i jeho interiérů. Výstava návštěvníky seznámí i s jeho některými obyvateli. V 19. století vlastnila dům židovská rodina Roubíčkových, která zde provozovala obchod se  železářským zbožím. Její osud se uzavřel za druhé světové války v koncentračním táboře. Po roce 1948 dům připadl státu, který zde železářství ponechal pod hlavičkou Kovomat n.p. V roce 1965 se do 1. patra domu přestěhovalo tehdejší berounské okresní muzeum. Vzhledem k výše uvedenému výročí mu bude věnováno prostoru nejvíce.

Zatímco poslání muzea sbírat, uchovávat, dokumentovat, zpracovávat a prezentovat doklady přírody a lidské činnosti berounského regionu se léty nezměnilo. Samotná muzejní práce prošla za tu dobu specifickým vývojem, v němž se zásadně odráželo politické i společenské smýšlení a svůj vliv měl i technický a hospodářský pokrok. V tomto historickém kontextu představí výstava muzejní sbírkotvornou, restaurátorskou, konzervátorskou, knihovnickou, výstavní, výzkumnou a pedagogickou činnost. Věříme, že tato výstava nebude jen dalším dílkem poznání muzejní historie, ale také důstojnou oslavou práce minulých i současných pracovníků muzea.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu