Nový depozitář se chystá na stěhování sbírek

Prohlídka | 2. července 2021

Depozitář – málokdo z návštěvníků má o jeho existenci tušení, skoro nikdo z nich se do něj nepodívá, přesto bez něj nemůže žádné muzeum fungovat. V našich expozicích totiž vidíte jen zlomek z množství předmětů, které jako paměťová instituce uchováváme. Sbírky našeho muzea se během své existence přemísťovaly cca 100x (!!!), ale současné stěhování do nového depozitáře bymělo být na dlouhou dobu poslední.

Muzeum Českého krasu pokročilo v realizaci projektu centrálního depozitáře pro své sbírky. V pátek 2. července 2021 byl objekt v ulici S. K. Neumanna v Berouně, ve kterém již byly dokončeny stavební práce, instalace technologií a úložného mobiliáře, zpřístupněn pozvaným hostům.

Prohlídka byla zahájena za účasti radního pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Středočeského kraje Mgr. Václava Švendy a Mgr. Lucie Cirkva Chocholové, předsedkyně Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch a dalších hostů. V tento den měli jedinečná příležitost prohlédnout si ještě prázdnou budovu před tím, než bude vzápětí pokračovat poslední fáze celého projektu a to vybavení budovy IT technologiemi, instalace digitalizačních pracovišť a badatelny. Projekt skončí nastěhováním sbírkových předmětů Berounské, Hořovické a Žebrácké sbírky MČK – do nového, moderního objektu splňujícího parametry pro dlouhodobé uložení sbírek.

Zprovoznění centrálního depozitáře vyřeší nevyhovující stav, kdy sbírky leží dlouhá desetiletí v různých objektech, které nejsou určeny pro uchovávání sbírkových fondů. Všech více než 100 000 předmětů se tak konečně přesune do prostor, které veškeré nároky splňují. Součástí nového depozitáře bude i moderní digitalizační pracoviště a badatelna. Jsem rád, že díky prostředkům z Evropské unie se postupně dostává i na dlouho opomíjené, veřejnosti skryté, ale velmi důležité prostory, které uchovávají cenné kulturní dědictví pro další generace,“ uvedl krajský radní pro kulturu a památkovou péči Václav Švenda (TOP 09).

Výstavba depozitářů je nákladná a kulturním institucím na ně obvykle nezbývají finanční prostředky. Na druhou stranu skladováním v nevyhovujících podmínkách sbírkové předměty trpí a mnohdy hrozí jejich trvalé znehodnocení. Proto jsem ráda, že se po depozitáři, který dokončuje Středočeská vědecká knihovna v Kladně, na sklonku roku otevře i berounský depozitář. Děkujeme všem, kdo se na těchto projektech podíleli, protože jde samozřejmě o dlouhodobou mnohaletou práci, která nyní spěje ke zdárnému konci,“ uvedla předsedkyně Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Lucie Cirkva Chocholová.

Zprovoznění centrálního depozitáře na konci roku 2021 vyřeší dlouhotrvající historicky nevyhovující stav, kdy jsou sbírky MČK dlouhá desetiletí uloženy v různých objektech berounského a hořovického regionu, které nejsou určeny pro uchovávání sbírkových fondů.

Náklady na vlastní rekonstrukci budovy, která probíhala od září 2019, činily téměř 52 mil. Kč a 8,3 mil. Kč představovala instalace úložného mobiliáře.

Celkové náklady celého projektu „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění sbírkového fondu Muzea Českého krasu, p. o.“, dotační titul: IROP, výzva č. 21, registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001668, který je spolufinancován z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu, státního rozpočtu a Středočeského kraje, bude přesahovat 65 mil. Kč. Dotace z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu činí 46,4 mil Kč.

Muzeum Českého krasu, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj, aktuálně spravuje 30 podsbírek s více jak 113 tisíci evidenčními čísly předmětů. Jedná se například o archeologické, historické, etnografické, geologické, paleontologické nebo uměleckořemeslné sbírky. Součástí těchto sbírek jsou nejen trojrozměrné předměty, ale i knihy, rukopisy, či negativy a diapozitivy. Všech 30 podsbírek bude přestěhováno ze stávajících provizorních depozitářů do nově zrekonstruované budovy centrálního depozitáře. „Sbírkové předměty byly do současnosti uloženy v nevyhovujících prostorách, které velmi obtížně plnily nároky na klimatické a další podmínky uchování sbírek. Tyto zásadní problémy dosavadního uložení sbírek řeší právě tento projekt,“ uvedla ředitelka MČK RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D. a dodává: „Sbírkový fond muzea byl postižen povodní v roce 2002, kdy došlo k výraznému poškození depozitářů umístěných v přízemí hlavních budov MČK. Škody způsobené povodní na majetku i sbírkách dosáhly značné výše a dosud se napravují. Povodeň činnost muzea ovlivnila, pozměnila priority pro příští léta a poukázala na nutnost koncepčního řešení uložení a ochrany sbírkových předmětů MČK. Sbírky se již do záplavové oblasti nemohly vrátit. Trvalo však téměř 20 let od povodně, než se podařilo připravit pro ně vhodný prostor.

V budově centrálního depozitáře rovněž bude vybudováno a nově vybaveno moderní digitalizační pracoviště, které bude sloužit k digitalizaci stávajícího sbírkového fondu i nových přírůstků. „Přínosem pro naši práci bude nové moderní vybavení pro digitalizaci listinných i trojrozměrných předmětů včetně samostatné místnosti, které zajistí kvalitu digitalizace pro badatelské a vědecké účely. Důležité je rovněž, že digitalizační pracoviště je umístěno přímo v depozitáři. Můžeme tak eliminovat nutnost přesunu sbírkových předmětů a riziko jejich poškození převozem pro potřeby digitalizace,“ upřesnila Kriegerbecková. Dále došlo ke vzniku nového prostoru badatelny, čímž bude sbírkový fond MČK zpřístupněn badatelské, zájmové a vědecké veřejnosti.

Přípravu i realizaci projektu v posledních šesti letech podporovala Rada i Zastupitelstvo kraje a pomocnou ruku podali i mnozí vedoucí a zaměstnanci odborů napříč KÚ SK. „Poděkování patří také zaměstnancům odboru kultury, krajského investora a oddělení investic i veřejných zakázek nebo odboru řízení dotačních projektů – oddělení přípravy a realizace projektů. V neposlední řadě také všem spolupracovníkům, jednotlivcům, firmám, zaměstnancům muzea v čele s restaurátorem Dušanem Švrčkem, DiS. a panu architektovi, se kterými jsem na záměru depozitáře muzea postupně pracovala již od roku 2004 resp. 2007“ doplnila ředitelka muzea RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D.

Budova nového centrálního depozitáře se nachází v okrajové části Berouna. Jedná se o nemovitost, která byla již dříve v majetku kraje, sloužila např. pro školská poradenská zařízení a před převodem do správy muzea nebyla plně využívána. Objekt prošel téměř komplexní rekonstrukcí, při které byly ponechány pouze nosné zdi a část podlah a krovů.

Generálním dodavatelem stavby byla firma POHL cz, a.s., technický dozor zajišťovala firma Realstav MB spol. s r.o., autorem projektu depozitáře byl Ing. arch. Jan Čepelák ve spolupráci s Ing. Janem Červenákem. Součástí projektu bylo rovněž pořízení potřebného vybavení depozitáře, regálových a speciálních úložných systémů od firmy Bláha ús, s.r.o. a instalace nezbytných technologií pro uchování, ochranu a správu sbírkového fondu včetně elektrické požární signalizace napojené na PCO HZS SK.  Nesnadné stěhování sbírek bude zajišťovat firma HrubyMOVING TRANSPORT, a.s.

„Organizačně nelehkým stěhováním veškerých sbírek však muzejníkům práce v depozitáři neskončí. Od příštího roku začne pracovníkům muzea neméně důležité třídění sbírek a jejich ukládání včetně kompletní změny lokací ve sbírkové dokumentaci tak, aby bylo možno každý sbírkový předmět vždy cíleně v depozitáři dohledat.“, dodává Mgr. Lucie Cirkva Chocholová, předsedkyně Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu