Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu

| Otevírací doba / Opening Hours

Expozice se nachází v prvním poschodí domu čp. 88 na Husově náměstí v Berouně, který bezprostředně sousedí s Jenštejnským domem. Vzhledem k prostoru, ve kterém je umístěna, není příliš rozsáhlá.

Stručný text seznamuje návštěvníky se základními údaji o Českém krasu. Celkovou atmosféru Českého krasu navozuje velkoplošná fotografie B. Dusíka „Pohled do údolí řeky Berounky z Tetínských skal“ .

Z povrchových krasových útvarů je v expozici zastoupena ukázka škrapu, fotografie Jelínkova mostu u Kotýzu a fotografie krasové deprese ve Velkolomu Čertovy schody.

Velká pozornost je věnována podzemním krasovým jevům, zejména jeskyním a propastem Českého krasu. Vystaveny jsou fotografie a ukázka krápníkové výzdoby z Koněpruských jeskyní, nejrozsáhlejšího jeskynního systému v Čechách. Ze spodního, veřejnosti nepřístupného, patra Koněpruských jeskyní pocházejí excentrické krápníky. Ze středního patra je vystavena fotografie Proškova dómu a ukázky sintrové výzdoby, zvláště tzv. „koněpruských růžic“. Svrchní patro reprezentuje fotografie penězokazecké dílny z 15. století a vystavené repliky výrobků této dílny, tzv. stříbrných „peněz“.

Kromě Koněpruských jeskyní jsou zde představeny i další jeskyně Českého krasu, např. Barrandova, Zlomená, Ivanova, Martina aj. Pestrost jeskynních výplní dokumentují rozmanité ukázky – travertinový krápník, montmorillonitový jíl, aragonitové krystalky, hráškové pisolity aj.

Výzkumy jeskyňářů v jeskyních Českého krasu zachycují fotografie z roku 1973, kdy probíhal výzkum jeskynních výplní v Koněpruských jeskyních v sondě „Pod komínem“. Byly zde nalezeny kosterní pozůstatky fosilních zvířat a také několik kostí člověka typu Homo sapiens sapiens.

Divácky atraktivní je figurína jeskyňáře v typickém oděvu, s helmou, čelovým světlem a speleovakem na zádech. Od stropu visí horolezecké lano, na kterém jsou připevněny stoupací pomůcky. U nohou jeskyňáře stojí karbidová lampa, používaná původně horníky v dolech.

Expozice je doplněna obrazovými přílohami. Především jde o fotografii Jaroslava Petrboka (1881 – 1960), který zavedl v roce 1922 název Český kras a který se velmi zasloužil o výzkum jeskynních výplní. Dále je zde mapka s členěním Českého krasu na 22 krasových skupin doplněná znakem České speleologické společnosti a krátkým textem o jejím vzniku v roce 1978.

Caves and Potholers in the Czech Karst
The term “Czech Karst” introduced in 1922 Jaroslav Petrbok, an important karst researcher. The Czech Karst (Český kras) is the limestone region spreading along the lower stream of the Berounka river from Beroun to Prague. It is an area with spectacular rocky cliffs and caves in hillsides. The most valuable asset of the Czech Karst are the Koněprusy caves – the largest accesible cave system in Bohemia, formed in Devonian limestone limestone in a shallow sea 300-400 million years ago. Three floors of corridors and chambers are filled with outstanding stalactite and stalagmite decoration. Worth mentioning is the Ivan’s cave in Svatý Jan pod Skalou. It is the youngest and the largest fresh-water limestone cave of Holocene Age in the Czech Republic.


| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu